W jakiej klasyfikacji ująć zakup telewizora do sali znajdującej się w budynku urzędu gminy, w której odbywają się także sesje rady? W sumie wydatek może wynieść 4–5 tys. zł. Proponuję dział 750, rozdział 75022 i paragraf 421? Czy to jest właściwe rozwiązanie?

Z kontekstu pytania wynika, że chodzi o sfinansowanie wydatku na wyposażenie pomieszczenia, które jest użyczane na potrzeby prowadzenia sesji rady gminy. W tym miejscu należy przypomnieć, że organ stanowiący gminy obraduje w specyficznym trybie, co ma podstawy normatywne w ustawie o samorządzie gminnym. W art. 20 tego aktu prawnego postanowiono, że rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad z projektami uchwał. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

W każdym razie na potrzeby funkcjonowania urzędu, a także organu gminy ‒ rady gminy – są wykorzystywane różne sprzęty, w czym pomocny może być odbiornik telewizyjny.

Co do kwestii ujmowania wydatku na ww. cel w budżecie, konieczne będzie odniesienie się do przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej. I tak podany w pytaniu dział 750 ma oznaczenie: „Administracja publiczna” i jest wyborem trafnym. Podobnie można ocenić zastosowanie paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, z jego opisu wynika bowiem, że ujmuje się w nim zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek, w tym leków i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek, prasy. Nie zalicza się zaś do tego paragrafu zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych oraz zakupu środków żywności.

Wątpliwości może jednak budzić sugerowany w pytaniu rozdział 75022 mający oznaczenie „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W kontekście tego paragrafu i podanego stanu faktycznego trzeba zauważyć, że wydatek prawdopodobnie nie jest kierunkowo uzasadniony jedynie funkcjonowaniem rady gminy (w podanym stanie faktycznym zauważono bowiem, że sala, w której ma zostać ustawiony telewizor, jest wykorzystywana także na sesje rady), a poza tym wydatek poszerza stan wyposażenia urzędu. Po uwzględnieniu podniesionych wyżej argumentów należy stwierdzić, że odpowiednim wyborem będzie rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Reasumując, w podanym stanie faktycznym istnieją uzasadnione przesłanki do zastosowania działu 750, rozdziału 75023 oraz paragrafu 421. ©℗