Przy zespole szkół działa rada rodziców. Nie prowadzi ona działalności gospodarczej, jest organem społecznym, opiniotwórczym i wnioskodawczym, który reprezentuje rodziców uczniów tylko wewnątrz systemu oświaty. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego rady rodziców oraz dysponowania funduszami na nim są upoważnione osoby wyznaczone przez radę rodziców. W celu założenia tego konta było wymagane posiadanie przez radę rodziców numeru NIP. Rada rodziców nie ma numeru REGON, nie jest podmiotem gospodarki narodowej. Uzyskane dochody są przeznaczane na cele statutowe, które pokrywają się z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, co uzasadnia korzystanie ze zwolnienia podatkowego. Jednostką organizacyjną jest szkoła, a przez radę rodziców może być prowadzona działalność jedynie w imieniu rodziców lub opiekunów dzieci. Dla przejrzystości finansów rady rodziców jest prowadzona ewidencja księgowa, która pozwala na rozliczanie zgromadzonych środków. Na podstawie danych z ewidencji księgowej rada rodziców na zakończenie każdego roku kalendarzowego sporządza sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Czy rada rodziców przy zespole szkół – jako organ społeczny, działający wewnątrz systemu oświaty – jest podmiotem samodzielnie występującym w obrocie prawnym w rozumieniu art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o CIT i czy w związku z tym ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego oraz składania zeznania CIT-8 i informacji CIT-8/O?
Ustawa o CIT reguluje opodatkowanie dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji (art. 1 ust. 1 ustawy o CIT). Przepisy ustawy o CIT mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 1 i 3 ustawy o CIT (art. 1 ust. 2 ustawy o CIT). Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o CIT przepisy ustawy o CIT mają również zastosowanie do: