Kolejne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna), które weszły w życie 1 lipca 2022 r., zamiast położyć kres dotychczasowym wątpliwościom, spowodowały pojawienie się nowych pytań dotyczących oskładkowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym do 1 lipca 2022 r. brzmieniem art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegały osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierały wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2022 r. budziło wątpliwości, czy przepis ten obejmuje także członków gminnych komisji. Początkowo ZUS stał na stanowisku, że nie. Uważał, że takiemu ubezpieczeniu podlegają osoby, których wynagrodzenia z tytułu funkcji, do której zostali powołani, są uznawane za przychód z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Przypomnijmy, że przychody określone w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT to przychody otrzymywane przez osoby - niezależnie od sposobu ich powoływania - należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Natomiast przychody z tytułu członkostwa w komisji antyalkoholowej kwalifikuje się jako przychody określone w art. 13 ust. 6 ustawy o PIT, a więc jako uzyskiwane z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej. Uznawano więc, że członkowie komisji antyalkoholowych ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegają. Sytuacja zmieniła się po wydaniu przez Ministerstwo Zdrowia stanowiska, zgodnie z którym do oceny, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu powołania, nie ma znaczenia, jak opodatkowane są jej przychody z tego tytułu. W związku z takim stanowiskiem uznano, że członkowie komisji podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu i należy za nich opłacać składkę, począwszy od stycznia 2022 r.