Były skarbnik, pobierający emeryturę, może być ponownie powołany na to stanowisko. Przy czym zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu ‒ na wniosek wójta ‒ należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Przepisy u.s.g. nie formułują zakazu powoływania osoby, która wcześniej w gminie pełniła już funkcję skarbnika. Nie ma też ograniczenia zatrudniania na to stanowisko emeryta.
Jeżeli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, to należy zwrócić uwagę, że przepisy kodeksu pracy (dalej: k.p.), nie regulują kwestii zakończenia stosunku pracy z powołania za porozumieniem stron. W orzecznictwie przyjmuje się jednak dopuszczalność rozwiązania wskutek porozumienia stron także stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania – z tym że porozumienie powinno być zawarte między pracownikiem a organem, który go powołał. Wskazuje na to pośrednio art. 72 par. 1 k.p. Rozwiązanie na mocy porozumienia stron stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania powoduje ustanie stosunku pracy z dniem ustalonym w tym porozumieniu bez względu na to, czy i kiedy organ uprawniony odwoła pracownika z zajmowanego stanowiska (por. wyrok Sądu Najwyższego z 22 grudnia 1976 r., sygn. akt I PRN 121/76). Tym samym jeżeli rada gminy zawrze ze skarbnikiem stosowne porozumienie, to stosunek pracy rozwiąże się w dniu oznaczonym w tym porozumieniu. Jeżeli będzie to 31 lipca 2022 r., to ten dzień będzie dniem rozwiązania stosunku pracy.