Czy gmina może mieć dwa porozumienia w sprawie programu „Poznaj Polskę”? Jak biuro podróży powinno rozliczyć wycieczkę, w której udział brali uczniowie różnych klas? Czy wystawienie w tym przypadku jednej faktury, np. z adnotacją 'wycieczka Wrocław', będzie właściwe?
Analizując podane zagadnienie, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na zakres programu „Poznaj Polskę”. W tym zakresie na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske m.in. wskazano, że przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Ponadto na uwagę zasługuje, że przyznawane przez resort w formie dotacji celowej środki finansowe są przeznaczane na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów MEiN ogłasza na swojej stronie wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I–III szkół podstawowych, klasy IV–VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).