Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie zmiana klasyfikacji budżetowej – ma być dodany rozdział 70007. Wątpliwość dotyczy tego, czy w ramach tego rozdziału mają też być ujmowane wydatki na lokale użytkowe?
Jak wynika z art. 9 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna osoba prawna mogą zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w formach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym postanowiono, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Wyrazem tej kompetencji jest zarówno gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi, jak i użytkowymi. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Gospodarowanie nieruchomościami dotyczy obu wskazanych rodzajów nieruchomości o odmiennym przeznaczeniu.