Jak klasyfikować dochody z wynajmu pomieszczeń (mienia) szkoły/przedszkola? Dotychczas były to rozdziały „podmiotowe” dobrane ze względu na rodzaj placówki, np. 80101 czy 80104. Czy nowelizacja klasyfikacji budżetowej coś zmieniła?

Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie zmiana klasyfikacji budżetowej – ma być dodany rozdział 70007. Wątpliwość dotyczy tego, czy w ramach tego rozdziału mają też być ujmowane wydatki na lokale użytkowe?
Jak wynika z art. 9 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna osoba prawna mogą zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w formach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym postanowiono, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Wyrazem tej kompetencji jest zarówno gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi, jak i użytkowymi. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Gospodarowanie nieruchomościami dotyczy obu wskazanych rodzajów nieruchomości o odmiennym przeznaczeniu.
Nie bez przyczyny przywołano wskazane regulacje prawne ustawy o samorządzie gminnym dotyczące gospodarowania mieniem samorządowym, nowy rozdział 70007 został bowiem oznaczony przez rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jako „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. Został on dodany w dziale 700 oznaczonym jako „Gospodarka mieszkaniowa”. Ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2022 r.
Warto także zauważyć, jak zresztą wynika z oznaczenia ww. rozdziału, że właściwy jest on dla zasobu mieszkaniowego gminy, a nie dla zasobu lokali użytkowych. W tym nowym rozdziale mają być więc ujmowane wydatki wyłącznie związane z lokalami mieszkalnymi. Natomiast dla lokali użytkowych właściwy będzie (nadal obowiązujący) rozdział 70005. Został on oznaczony jako „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.
Oczywiście oba wspomniane rozdziały przynależą do ww. działu 700.
Podsumowanie: W ramach rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” nie mogą być ujmowane wydatki dotyczące lokali użytkowych. Wydatki dotyczące tych lokali powinny być ujmowane w rozdziale 70005.
Podstawa prawna
art. 9 ust. 2a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)
ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679)
rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382)
Jak klasyfikować dochody z wynajmu pomieszczeń (mienia) szkoły/przedszkola? Dotychczas były to rozdziały „podmiotowe” dobrane ze względu na rodzaj placówki, np. 80101 czy 80104. Czy nowelizacja klasyfikacji budżetowej coś zmieniła?
Odpowiadając na zadane pytanie, warto wstępnie wskazać, że mienie, którym dysponuje jednostka budżetowa, czyli np. szkoła czy przedszkole, w istocie jest mieniem gminy. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że gminna jednostka budżetowa nie ma własnego mienia, zarządza jedynie pewną częścią majątku gminy, która została jej przez tę gminę powierzona. Wszelka działalność wykonywana jest w imieniu i na rachunek gminy w ramach limitu środków przyznanych jednostce przez gminę w uchwale budżetowej na dany rok. Ponadto wydatki takiej jednostki są pokrywane bezpośrednio z budżetu gminy, a dochody są wpłacane na rachunek gminy. Innymi słowy, jednostki budżetowe nie wykonują działalności we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz nie ponoszą związanego z prowadzeniem działalności ryzyka gospodarczego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 1653/14).
Jednostką budżetową gminy jest m.in. samorządowe przedszkole czy samorządowa szkoła podstawowa. Jednostka taka nie posiada samodzielnego tytułu prawnego do nieruchomości, może jednak wynajmować lokale, niejako w imieniu gminy. Oczywiście dochody z tego tytułu powinny zostać odpowiednio ujęte w budżecie, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
Co jednak istotne, ostatnia nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie zmieniła zasad klasyfikacji ww. dochodów, z punktu widzenia rozdziałów klasyfikacji budżetowej czy innych podziałek klasyfikacji budżetowej. W konsekwencji dochody z mienia, którym dysponuje szkoła lub przedszkole, należy ujmować w odpowiednich rozdziałach podmiotowych.
Podsumowanie: Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy realizowane przez jednostkę budżetową, np. szkołę, należy ujmować w rozdziale właściwym podmiotowo, czyli 80101. W przypadku przedszkola będzie to z kolei rozdział 80104. Oczywiście właściwym działem będzie w tym zakresie przedmiotowym dział 801, czyli „Oświata i wychowanie”. ©℗
Podstawa prawna
rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1382)
W jaki sposób po nowelizacji klasyfikacji budżetowej ujmować wynagrodzenia pracowników starostwa powiatowego związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii? Wynagrodzenia te były dotychczas finansowane dotacjami jako zadania administracji rządowej.
Zadania związane zakresowo z geodezją i kartografią wskazano w art. 41b ust. 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego. Spektrum zadań wykonywanych przez pracowników jest bardzo szerokie. W podanej regulacji jest mowa m.in. o zadaniach związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.
Dotychczas dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej były ujmowane w rozdziale 71012 oznaczonym jako „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.
Nowelizacja klasyfikacji bud żetowej dodała objaśnienia w brzmieniu:
„W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:
(…)
‒ 71004, 71012, 71015,
‒ 90001, 90003, 90004, 90005,
‒ 92503;
ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.
W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji”.
Podsumowanie: Skoro w rozdziale 71012 powiat ujmuje środki z dotacji, to w konsekwencji wydatki na wynagrodzenia mogą być ujmowane właśnie w tym rozdziale. Założenie to jest zgodne z zapisami nowelizującymi klasyfikację budżetową.
Podstawa prawna
art. 41b ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. ‒ Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 922)
rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382)