Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Brzmienie tej regulacji powoduje, że otrzymana od gminy kwota dopłaty nie stanowi dla spółki z o.o., o której mowa, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednocześnie z art. 16 ustawy o CIT nie wynikają żadne ograniczenia czy wyłączenia dotyczące kosztów finansowanych ze środków otrzymanych przez podatników jako dopłaty. W konsekwencji koszty finansowane z dopłaty otrzymanej od gminy spółka z o.o. będzie mogła na zasadach ogólnych zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Podobnie wygląda sprawa z VAT, gdyż również z ustawy o VAT nie wynika ograniczenie czy wyłączenie prawa do odliczenia ze względu na sfinansowanie zakupów ze środków otrzymanych jako dopłata. A zatem VAT z faktur zakupowych finansowanych z otrzymanej od gminy kwoty dopłaty spółka z o.o. będzie mogła odliczać na zasadach ogólnych.
Jednocześnie należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają m.in. zmiany umów spółek (art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC). Za zmianę umowy spółki kapitałowej (w tym spółek z o.o.) uważa się zaś podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC). Powoduje to, że otrzymanie przez spółkę z o.o. dopłaty od gminy należy uznać za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu PCC. Nie ma przy tym zwolnienia z opodatkowania PCC, które mogłoby mieć zastosowanie w przedstawionej sytuacji.
Podsumowanie
W związku z otrzymaniem dopłaty na pokrycie straty spółka z o.o. będzie zobowiązana do zapłaty z tego tytułu PCC obliczonego według stawki 0,5 proc. (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC). Jednocześnie koszty zakupów finansowanych z dopłaty uzyskanej od gminy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Spółka ma także prawo odliczyć – na zasadach ogólnych – podatek naliczony wynikający z faktur zakupowych. ©℗
Podstawa prawna
art. 12 ust. 4 pkt 11, art. 15, art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255)
art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802)
art. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255)