Pracownik niepedagogiczny szkoły, będący w istocie pracownikiem samorządowym, powinien otrzymać odprawę w pełnej wysokości. Przepisy specustawy o COVID-19 dotyczące zmniejszenia świadczeń w okresie pandemii nie mają do niego zastosowania. Zgodnie z art. 15gd w związku z art. 15g ust. 9 i art. 15gb ust. 2 tego aktu w okresie obowiązywania stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, ogranicza się wysokość odpraw do kwot nieprzekraczających dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odnosząc się do przedstawionego pytania, należy wskazać, że w samorządowej szkole nie następuje spadek obrotów, skoro taka jednostka budżetowa nie prowadzi sprzedaży towarów i usług. Ponadto istotny wzrost wydatków na wynagrodzenia również jest odnoszony do sprzedaży towarów i usług, a konkretnie chodzi o zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników (z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę) i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług. Przepis ten nie ma więc zastosowania w samorządowej placówce.
Na marginesie należy dodać, że ograniczenie w okresie pandemii na pewno dotyczy tzw. odpraw ekonomicznych, czyli przysługujących pracownikom na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.), jak również odszkodowań. Przepisy nie precyzują natomiast, czy wspomniane obniżki odnoszą się również do odprawy emerytalnej/rentowej. Jedynie z uwagi na fakt, że w art. 15dg ust. 1 specustawy o COVID-19 jest także mowa o „innych świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia” przyjmuje się, że odprawy emerytalne/rentowe znajdują się w katalogu świadczeń objętych tym przepisem.
Jeżeli chodzi o samą odprawę, to wskazać należy, że zgodnie z art. 38 ust. 3 i ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w związku z przejściem na emeryturę pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
  • po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia;
  • po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia;
  • po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Przy czym ww. wynagrodzenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że pracownik, którego dotyczy pytanie, nabędzie zatem prawo do odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Podsumowanie
Regulacje specustawy o COVID-19 dotyczące obniżenia świadczeń przysługujących pracownikom w okresie pandemii nie mają zastosowania do pracowników placówek oświatowych.
Podstawa prawna:
art. 38 ust. 3, 4 i 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
art. 15g ust. 9, art. 15gb ust. 2, art. 15gd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 981)