Pracownicy socjalni wykonują pracę zdalną. Za przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki przysługuje im wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Pracownice działu finansowo-księgowego ośrodka pomocy społecznej mają wątpliwość, czy powinny naliczać dodatek, skoro pracownicy socjalni nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych w terenie.

Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie pozbawia pracowników dodatku, gdyż wywiad środowiskowy może być realizowany np. w formie rozmowy telefonicznej. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.) pracownikowi socjalnemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Dodatek przysługuje pracownikowi socjalnemu, który świadczy pracę w terenie i jest to jego podstawowy obowiązek.
Tymczasem w okresie pandemii koronawirusa pracownicy socjalni nie świadczą pracy w środowisku. Jednak nie wynika to z woli samych pracowników czy kierownictwa jednostki. Na mocy art. 15o specustawy o COVID-19 przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w formie przewidzianej w u.p.s. (a więc w środowisku) zostało wyłączone przez ustawodawcę. W okresie epidemii wywiady mogą być realizowane na podstawie:
  • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), oraz
  • dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b u.p.s., a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 u.p.s.
Pracownicy socjalni dalej zatem wykonują pracę socjalną, ale z uwagi na szczególne warunki stanu epidemii mogą się posługiwać innym formami niż wykonywanie obowiązków poza siedzibą pracodawcy. Nadal jednak nie zmienia się cel tej pracy w środowisku, tj. ustalenie sytuacji osobistej i rodzinnej oraz pomaganie osobom potrzebującym. Nie ma zatem podstaw do zawieszenia wypłaty dodatku, zwłaszcza że ustawodawca nic na ten temat nie mówi (choćby w przepisach przejściowych specustawy o COVID-19).
Podsumowanie. Dodatek w wysokości 250 zł przysługuje pracownikom socjalnym również podczas wykonywania wywiadów środowiskowych w formie pracy zdalnej.
Podstawa prawna
• art. 105, art. 107 ust. 5b, art. 121 ust. 3a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876)
• art. 15o ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; specustawa o COVID-19)