Wierzyciel ma prawo przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wezwać dłużnika do złożenia takiego oświadczenia oraz oświadczenia o jego prawdziwości i zupełności. Z kolei w sytuacji, gdy decyduje się przenieść odpowiedzialność za zaległości podatkowe i publicznoprawne na osobę trzecią, takie wezwanie jest obowiązkowe. Załączamy i opisujemy dziś wzory wezwania wystawianego przez wójta oraz oświadczenia dłużnika, a także wskazujemy, jakie są konsekwencje niezłożenia tego dokumentu przez dłużnika.

Na mocy art. 6 par. 1d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.) w przypadku stwierdzenia nieściągalności należności od zobowiązanego „wierzyciel przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania”.

Poszukiwanie majątku

Przepis ten nakłada zatem na wierzyciela obowiązek wezwania podatnika do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia jeszcze przed rozpoczęciem postępowania podatkowego zmierzającego do przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią. Intencją ustawodawcy nakładającego na wierzyciela taki obowiązek było umożliwienie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – w odniesieniu do dochodów podatkowych gminy – przeprowadzenie ponownej egzekucji wobec zobowiązanego, w przypadku gdy zostaną ujawnione majątek lub źródła dochodu, które nie były przedmiotem dotychczasowej egzekucji, i które pozwolą na zaspokojenie wierzyciela w całości lub chociażby w części. Dopiero w przypadku, gdy nie będzie możliwości prowadzenia egzekucji z powodu braku majątku dłużnika gminy, wójt rozpocznie postępowanie zmierzające do przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie.

Przykład

Zanim wójt przeniesie odpowiedzialność za długi podatkowe spółki na członków zarządu

Spółka z o.o. ma zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2023 r. Naczelnik urzędu skarbowego na podstawie art. 59 par. 2 u.p.e.a. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec spółki z o.o. z powodu niemożności uzyskania w toku egzekucji kwot przewyższających koszty egzekucyjne.

Wójt ustalił, że na mocy art. 116 ordynacji podatkowej za zaległości spółki z o.o. odpowiadają członkowie zarządu wpisani w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowanie podatkowe zmierzające do przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu spółki z o.o., spełniających definicję osób trzecich, musi być poprzedzone doręczeniem spółce z o.o. wezwania do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia. Jeśli w składanym oświadczeniu spółka z o.o. ujawni majątek, z którego dotychczas nie była prowadzona egzekucja, to wierzyciel będzie miał obowiązek podjąć działania egzekucyjne w stosunku do tego majątku. Jeśli w wyniku złożonego przez spółkę z o.o. oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia nie dojdzie do ujawnienia nowego majątku lub spółka z o.o. takiego oświadczenia nie złoży, to wierzyciel będzie mógł rozpocząć procedurę przenoszenia odpowiedzialności na osoby trzecie – w omawianym przypadku na członków zarządu spółki z o.o.

Oświadczenie o posiadanym majątku i o źródłach dochodu składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w terminie siedmiu dni (liczonych od daty doręczenia wezwania do złożenia oświadczenia). Oświadczenie zobowiązany składa pisemnie lub ustnie do protokołu.

Wezwanie zawiera:

  • pouczenie zobowiązanego o odpowiedzialności porządkowej za niezłożenie oświadczenia,
  • pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz
  • informacje ułatwiające złożenie prawdziwego i zupełnego oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia.

wzór 1

………………, dnia …………… r.

(miejscowość i data )

Wójt Gminy ……..

…………………..

…………………..

(adres)

Dłużnik

(imię, nazwisko, nazwa, adres)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O POSIADANYM MAJĄTKU I O ŹRÓDŁACH DOCHODU

Na mocy art. 6 par. 1d ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.) oraz par. 2 i par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 28 lutego 2024 r. r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i o źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia (Dz.U. z 2024 r. poz. 315), w sprawie zaległego podatku od nieruchomości za I ratę 2021 r., należnego gminie …….., wzywam do złożenia oświadczenia o posiadanym przez dłużnika majątku i o źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tych informacji.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 29 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka, wzywam do złożenia oświadczenia o danych dotyczących małżonka zobowiązanego: jego imienia i nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, a także nr PESEL lub NIP, jeżeli małżonek taki numer ma. Jednocześnie wzywam do złożenia oświadczenia wykazującego posiadany majątek wspólny obejmujący: przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Wzywam również do złożenia oświadczenia o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpieniu innego zdarzenia skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tych informacji należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Pouczenie

Złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu grozi odpowiedzialnością karną na podstawie art. 233 par. 6 w związku z par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17).

Niezłożenie oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu grozi odpowiedzialnością porządkową w wysokości do 3800 zł, wynikającą z art. 168d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wójt Gminy ........

Z up. Wójta Gminy

..................................

(podpis)

©℗

wzór 2

…………………, dnia …………… r.

(miejscowość i data)

Zobowiązany

………………….

………………….

…………………

(imię, nazwisko, nazwa, adres,

Pesel/NIP)

Wójt Gminy …………

(adres)

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM MAJĄTKU I O ŹRÓDŁACH DOCHODU

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu z dnia ……….. nr ………., pouczony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 par. 6 w związku z par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.), oświadczam, że posiadam majątek i źródła dochodu w postaci:

NIERUCHOMOŚCI
Tytuł prawny do nieruchomości wpisanej i niewpisanej do księgi wieczystej Własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego, współwłasność, współposiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu1
W przypadku współwłasności:‒ wielkość udziału ………….‒ imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby pozostałych współwłaścicieli, współposiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o ile są znane zobowiązanemu: ………………………………
Numer księgi wieczystej lub numer zbioru dokumentów
Sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej lub sąd, w którym znajduje się zbiór dokumentów
Miejsce położenia nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
Ograniczone prawa rzeczowe ciążące na nieruchomości, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub inne prawa i roszczenia do nieruchomości2
RUCHOMOŚCI [3]
Liczba lub ilość ruchomości
Rodzaj ruchomości
Oznaczenie tożsamości ruchomości4
Tytuł prawny do ruchomości Własność, współwłasność5
Rodzaj współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych – wielkość udziału, imiona i nazwiska lub nazwy pozostałych współwłaścicieli oraz ich adresy zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu
Obciążenie ruchomości prawem zastawu, zastawem skarbowym lub zastawem rejestrowym, a w przypadku obciążenia ruchomości prawem zastawu – także imię i nazwisko lub nazwa zastawnika i jego adres zamieszkania lub siedziby
Miejsce, w którym znajduje się ruchomość6
Podmiot, w którego władaniu ruchomość się znajduje7
PRAWA MAJĄTKOWE, W TYM WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNE
Rodzaj i liczba praw majątkowych
Rodzaj współposiadania, a w przypadku współposiadania w częściach ułamkowych – wielkość udziału oraz imiona i nazwiska lub nazwy pozostałych współposiadaczy i ich adresy zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu
Rejestr, w którym zostało ujawnione prawo majątkowe
Obciążenie prawa majątkowego prawem zastawu, zastawu skarbowego, zastawu rejestrowego lub hipoteką, a w przypadku obciążenia tego prawa prawem zastawu – imię i nazwisko lub nazwa zastawnika i jego adres zamieszkania lub siedziby
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby8 podmiotu będącego dłużnikiem zobowiązanego
Numer księgi wieczystej oraz nazwa sądu właściwego do prowadzenia tej księgi, jeśli wierzytelność została zabezpieczona hipoteką
ŚRODKI PIENIĘŻNE
Wysokość środków pieniężnych i ich waluta
Miejsce, w którym znajdują się środki pieniężne9
Podmiot, w którego władaniu znajdują się środki pieniężne10
Rodzaj współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych – wielkość udziału, imiona i nazwiska lub nazwy pozostałych współwłaścicieli oraz ich adresy zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu
ŹRÓDŁA DOCHODU
Rodzaj źródeł dochodu i ich wysokość
Podmiot obowiązany do świadczenia względem zobowiązanego: imię i nazwisko lub nazwa i adres zamieszkania lub siedziby, również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
Źródła dochodu dotyczące majątku osobistego zobowiązanego, także majątku wspólnego
INFORMACJE O MAŁŻONKU
Imię i nazwisko małżonka zobowiązanego
Adres zamieszkania małżonka zobowiązanego
PESEL lub NIP, jeżeli małżonek zobowiązanego taki numer ma
Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpienie innego zdarzenia skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności majątkiem wspólnym

1 Właściwe zakreślić.

2 Wypełnia się w przypadku nieprowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.

3 Wypełnia się, jeżeli wartość jednej ruchomości oznaczonej co do tożsamości, jednej albo więcej niż jednej ruchomości oznaczonej co do gatunku wynosi więcej niż 1000 zł.

4 Dotyczy tylko ruchomości oznaczonej co do tożsamości.

5 Właściwe zakreślić.

6 W tym na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.

7 Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.

8 Również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.

9 Również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.

10 Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje o posiadanym majątku i źródłach dochodu są prawdziwe i zupełne. Zostałem pouczony o grożącej mi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu na podstawie art. 233 par. 6 w związku z par. 1 ustawy – Kodeks karny.

…………………………................

(podpis zobowiązanego) ©℗

Elementy, które muszą być zawarte w wezwaniu zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz elementy tego oświadczenia wskazuje rozporządzenie ministra finansów z 28 lutego 2024 r. (przywołane w podstawie prawnej), które weszło w życie 24 marca br.

Sankcja za niezłożenie

Odpowiedzialność porządkową za niezłożenie oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu reguluje art. 168d par. 1 u.p.e.a. Ten przepis obowiązuje od 25 marca 2024 r. (wprowadziła go w art. 1 pkt 3 lit. b ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw). Stanowi, że na osobę, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi odmawia udzielenia wierzycielowi lub organowi egzekucyjnemu informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji albo udziela fałszywych informacji lub wyjaśnień, może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 3800 zł. Karę porządkową nakłada organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela. Stanowi ona dochód Skarbu Państwa, a nie dochód gminy.

Jednocześnie zgodnie z art. 168d par. 1a u.p.e.a. na zobowiązanego nie nakłada się kary za złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu.

Kara za fałszywe oświadczenie

Złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu grozi odpowiedzialnością karną na podstawie art. 233 par. 6 w związku z par. 1 kodeksu karnego. Kto, składając zeznanie mające służyć w postępowaniu prowadzonym na podstawie u.p.e.a., zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Z wnioskiem o ukaranie za złożenie fałszywego oświadczenia może wystąpić również wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Przed wszczęciem egzekucji

Wierzyciel ma też prawo wezwać zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu na podstawie art. 37b u.p.e.a. Ten przepis stanowi, że w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny lub wierzyciel wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia. Oświadczenie to – podobnie jak oświadczenie składane na wezwanie z art. 6 par. 1d u.p.e.a. – składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w wyznaczonym terminie, pisemnie lub ustnie do protokołu. Wezwanie zaś zawiera pouczenie zobowiązanego o odpowiedzialności porządkowej za niezłożenie oświadczenia i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz informacje umożliwiające złożenie prawdziwego i zupełnego oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu. Wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu oraz samo oświadczenie podlegają takim samym regułom jak wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i o źródłach dochodu oraz oświadczenie składane przed wszczęciem postępowania zmierzającego do przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. ©℗