Od 1 stycznia 2025 r. księgi rachunkowe trzeba będzie prowadzić po osiągnięciu co najmniej 2,5 mln euro przychodów netto, a nie jak dziś – 2 mln euro.

Wynika to z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).

Przypomnijmy, że część jednostek jak spółki z o.o. czy akcyjne muszą prowadzić księgi rachunkowe bez względu na skalę działalności.

Inaczej jest odnośnie do osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku. W tym przypadku decyduje poziom przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, którego osiągnięcie zmusza do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg w danym roku pojawia się dla nich, gdy przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro. Od 1 stycznia 2025 r. limit ten ma wzrosnąć do 2,5 mln euro. Do jego przeliczania bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Dlatego do przeliczania limitów na 2025 r. trzeba będzie zastosować kurs ogłoszony 1 października 2024 r.

Projekt nowelizacji zakłada też podniesienie o 25 proc. innych limitów rachunkowych m.in. zobowiązujących niektóre podmioty (np. spółki z o.o.) do poddawania badaniu rocznych sprawozdań finansowych i pozwalających na stosowanie uproszczeń.