Spółki z o.o. zawierają różne umowy z członkami swoich zarządów. Spółkę musi wtedy reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Czy w tym celu wspólnicy mogą powołać na pełnomocnika innego członka wieloosobowego zarządu?

Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / nieznane

Kompetencje zgromadzenia wspólników jako organu spółki ustanawiającego pełnomocnika zasadniczo nie są prawnie ograniczone. W szczególności nie wyłączono możliwości ustanowienia pełnomocnikiem spółki innego członka wieloosobowego zarządu.

Taki pełnomocnik powołany do zawarcia umowy z członkiem zarządu staje się osobą reprezentującą spółkę w oderwaniu od pozycji zajmowanej w jej strukturze. Ma on w takim przypadku odrębny status wynikający z uchwały zgromadzenia wspólników. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Najwyższego z 22 lutego 2023 r. (sygn. akt II CSKP 785/22).

Chociaż przepisy ustawowe nie ograniczają wprost kompetencji zgromadzenia wspólników do powołania pełnomocnika, to organ ten powinien dokonać najpierw odpowiedniej oceny. Chodzi o to, żeby się upewnić, czy wyznaczenie innego członka zarządu na pełnomocnika nie będzie sprzeczne z interesem spółki. Należy bowiem w takiej sytuacji zapobiec potencjalnemu konfliktowi interesów. Gdyby zaś groziło niebezpieczeństwo powstania takiego konfliktu, to pełnomocnikiem spółki powinna zostać inna osoba.

Jednocześnie należy mieć na uwadze to, że przy wyborze pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników istotne są także względy praktyczne. Otóż w interesie spółki może być właśnie powołanie pełnomocnika dobrze znającego jej sprawy. Dlatego wspólnicy mogą być zainteresowani powierzeniem takich obowiązków osobie, która normalnie reprezentuje spółkę – jeżeli w ich ocenie nie godzi to w interes tejże spółki. W przypadku zaś wadliwej oceny zgromadzenia wspólników w tym zakresie i wystąpienia rzeczywistego konfliktu interesów istnieje możliwość zaskarżenia uchwały.

Ważne jest, aby członek zarządu z góry określił, w jakim charakterze działa. Przed podjęciem określonej czynności powinien wskazać, że występuje jako pełnomocnik spółki, a nie członek jej zarządu. ©℗

Not. KT