Wbrew pozorom nic nie stoi na przeszkodzie, by uprawnieni odbiorcy wciąż ubiegali się o zastosowanie wobec nich preferencyjnej stawki. Nie może być ona jednak naliczana wstecznie.

Maksymalne ceny energii elektrycznej dla wybranych grup odbiorców zostały wprowadzone w listopadzie ub.r. ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (dalej: ustawa o środkach nadzwyczajnych). Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą względem wspomnianych grup odbiorców stosować wyższych cen prądu, niż wynika to ze stawek wskazanych w ustawie. Na czym konkretnie polega wsparcie? Otóż przedsiębiorstwa energetyczne, które mają z odbiorcami uprawnionymi zawarte umowy kompleksowe lub umowy sprzedaży, są obowiązane stosować cenę maksymalną w rozliczeniach z nimi w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Muszą zatem stosować cenę energii elektrycznej wynoszącą nie więcej niż 785 zł/MWh.

Krótsze wsparcie

Warunkiem uzyskania powyższego wsparcia było złożenie stosownego wniosku do 30 listopada 2022 r. Wiadomo, że ten termin już dawno minął. Ale nie wszyscy wiedzą, że złożenie takiego oświadczenia po wspomnianym terminie również daje odbiorcy uprawnionemu możliwość do skorzystania ze wsparcia. Przedsiębiorstwo energetyczne bowiem w dalszym ciągu jest zobowiązane prawnie do stosowania wobec odbiorcy uprawnionego ceny maksymalnej, jednak nie wstecz, a ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Przykład

Po czasie
Przedsiębiorca zaliczony do grupy odbiorców uprawnionych złożył 20 lutego 2023 r. do przedsiębiorstwa energetycznego wniosek o stosowanie preferencyjnych cen energii. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane taki wniosek przyjąć, mimo że wpłynął on po ustawowym terminie wyznaczonym na 30 listopada 2022 r. Zatem względem tego przedsiębiorcy obniżone stawki prądu będą stosowane, ale dopiero poczynając od 1 marca 2023 r. aż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dostępne wzory

Oświadczenie można złożyć na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym) do danego przedsiębiorcy energetycznego. Wzory wniosków są dostępne na stronach internetowych, np. https://www.tauron.pl/dla%20firm/ceny-maksymalne orazhttps://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu.©℗
Tabela. Pięć grup odbiorców uprawnionych ©℗
Gospodarstwo domowe Mikro, mały lub średni przedsiębiorca Producent rolny Jednostki samorządu terytorialnego Inne podmioty świadczące usługi społeczne, kulturalne, oświatowe itp.
Odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby: gospodarstw domowych, domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza; oświetlenia w budynkach mieszkalnych itd., jeżeli zużywa energii elektrycznej powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz z uwzględnieniem art. 11 ustawy o środkach nadzwyczajnych Przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 prawa przedsiębiorców, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności Między innymi producent rolny będący osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności. Jednostka samorządu terytorialnego, miasto stołeczne Warszawa, związek metropolitalny w województwie śląskim, o którym mowa w przepisach ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, lub podmiot świadczący na rzecz tych podmiotów usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządową jednostkę budżetową oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Podmioty świadczące usługi społeczne, kulturalne, oświatowe, m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, systemu oświaty, prowadzenia żłobków i przedszkoli, wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku itp., o ile zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.
Podstawa prawna
•art. 2 ust. pkt 2 lit. a–e, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 11 ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243)
•art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221)
•art. 3 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2001; ost.zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 2727)
•art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2745)
•ustawa z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2578),
•art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679)