Z kontekstu pytania czytelnika wynika, że na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna za brak badania technicznego pojazdu. Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.) podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 12 000 zł za każde naruszenie. Natomiast wysokość kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego, potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego, wynosi 2000 zł za każdy pojazd.
Z kolei w art. 92c ust. 1 pkt 1 i 2 u.t.d. postanowiono, że nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia wspomnianej kary pieniężnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem (a postępowanie wszczęte w tej sprawie się umarza), jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia; a naruszenie z kolei nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, lub za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ.