Zanim dojdzie do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki akcyjnej dotyczącej jego zatrudnienia, rada nadzorcza powinna przyjąć uchwałę określającą wynagrodzenie. Czy brak uchwały rady nadzorczej oznacza nieważność umowy o zatrudnienie? Odpowiada dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW.

Członka zarządu i spółkę łączy tzw. stosunek organizacyjny. Powstaje on po powołaniu danej osoby do zarządu. Za wykonywanie swoich obowiązków członkowi zarządu zasadniczo należy się wynagrodzenie. Źródłem jego przychodów może być wyłącznie stosunek organizacyjny (czyli sam fakt powołania do zarządu). Jednak spółkę i osobę powołaną do zarządu może jeszcze wiązać umowa dotycząca zatrudnienia (np. o świadczenie usług lub o pracę). W takim przypadku następuje dodatkowo nawiązanie stosunku obligacyjnego (będącego następstwem stosunku organizacyjnego).
Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / nieznane
W spółce akcyjnej wynagrodzenie członków zarządu zaangażowanych na podstawie umowy dotyczącej zatrudnienia ustala rada nadzorcza. Oznacza to, że zanim dojdzie do zawarcia takiej umowy z członkiem zarządu, rada nadzorcza powinna w uchwale określić jego wynagrodzenie. W praktyce zdarza się, że spółka akcyjna zawiera umowę dotyczącą zatrudnienia z członkiem zarządu, w której określa jego wynagrodzenie. Jednak wcześniej rada nadzorcza nie przedstawia stanowiska w tej sprawie. Na temat tego, czy taka umowa jest ważna, wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 21 stycznia 2021 r. (sygn. akt III CSKP 148/21). Podkreślono w nim, że decyzja w sprawie wynagrodzenia zatrudnianego członka zarządu należy do rady nadzorczej. Ustalenie wynagrodzenia przez radę nadzorczą odbywa się w drodze podjętej przez nią uchwały. Ustalone w niej wynagrodzenie stanowi następnie istotny element umowy dotyczącej zatrudnienia. Jednak brak uchwały rady nadzorczej nie powoduje nieważności umowy spółki z członkiem zarządu. Umowa taka będzie ważna, nawet jeżeli zostanie w niej ustalone wynagrodzenie inne niż wynikające z uchwały rady nadzorczej. Takie wadliwości nie mogą bowiem negatywnie wpływać na sytuację prawną członka zarządu, z którym jest zawierana umowa. ©℗
Not. KT