Możliwość wprowadzenia w błąd konsumenta należy oceniać z perspektywy klienta, a nie wytwórcy – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w ważnym wyroku, do którego niedawno ukazało się uzasadnienie.

Sprawa dotyczyła nieprawidłowości stwierdzonych przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (dalej: IJHARS). Chodziło o łopatkę wieprzową bez kości, dystrybuowaną w opakowaniach jednostkowych o różnej masie netto. Celem badania IJHARS była weryfikacja, czy masa netto kontrolowanej partii jest zgodna z tą, jaką podaje producent. Organ stwierdził, że różnice pomiędzy masą wskazaną na opakowaniach a masą uzyskaną podczas badania osiągały poziom od 1,5 proc. do 5,4 proc. IJHARS wezwał producenta do usunięcia tych nieprawidłowości.
Spółka wniosła skargę na tę decyzję do WSA. Argumentowała, że masa netto podana przez IJHARS dotyczy samego mięsa wieprzowego, a nie uwzględnia wyciekającego naturalnie z tego mięsa osocza, będącego integralną częścią zakwestionowanego produktu. Tym samym nie da się usunąć rozbieżności, ponieważ nie wiadomo, ile osocza wycieknie.
WSA nie zgodził się z tą argumentacją. Podzielił stanowisko IJHARS, że w deklaracji produktu podano nieprawdziwe informacje o zawartości netto produktu. Sąd stwierdził, że skarżąca powinna być świadoma naturalnego wycieku płynu i uwzględnić ubytek masy przy określaniu masy netto mięsa w deklarowanej wadze. To, że konstrukcja opakowania produktów żywnościowych pozwalała na absorpcję wycieku wody – zdaniem WSA – jednoznacznie wskazuje, że producent miał świadomość możliwości obniżenia się wagi netto produktu.
W orzeczeniu przypomniano wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lutego 2011 r. (sygn. akt II GSK 273/10). Stwierdzono w nim, że zadeklarowane przez producenta wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych powinny zostać zachowane w całym okresie ich przydatności do spożycia. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 31 sierpnia 2022 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia