Katarzyna Żółcińska adwokatka, counsel w CRIDO Legal

Odpowiedzialność zarządzających

Zgodnie z obecnymi przepisami członkowie władz spółki z o.o. i akcyjnej są odpowiedzialni względem spółki za szkodę wyrządzoną przez ich działalność sprzeczną z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą winy. Są też zobowiązani do dochowania staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności.
Co to tak naprawdę oznacza? Po pierwsze, że względem spółki jest odpowiedzialny członek każdego jej organu – nie tylko zarząd, ale też członkowie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Ze względu na charakter sprawowanej funkcji najczęściej ryzyko odpowiedzialności ciąży jednak na zarządzie lub likwidatorach (z tego względu w dalszej części artykułu będziemy się odnosić głównie do zarządu).