Andrzej Wasilewski, ekspert ds. finansowania oświaty i finansów publicznych JST, biegły sądowy
,Liczba żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych od wielu lat rośnie. Według najnowszych danych GUS tylko w ub.r. liczba placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wzrosła o 9,6 proc. w porównaniu z rokiem 2020, a liczba miejsc o 10,4 proc. (łącznie zapewniały miejsca dla ok. 192 tys. dzieci). Co daje się zauważyć - większość żłobków i klubów dziecięcych to placówki prywatne (ok. 75 proc.). Wiele wskazuje na to, że w tym roku i w kolejnych latach zainteresowanie przedsiębiorców tworzeniem tego typu placówek powinno być duże.
Kiedy jest najlepszy czas na uruchomienie placówki? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1324; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1383; dalej: ustawa żłobkowa) wiąże organizacyjnie sprawowanie opieki z rytmem roku szkolnego. Dziecko w roku, w którym kończy trzy lata, może przebywać w żłobku do 31 sierpnia. Od września powinno trafić do przedszkola. Naturalnym, wynikającym z tego rytmu procesem jest uruchamianie żłobków i klubów dziecięcych z początkiem września. W przypadku osób planujących podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wakacje to okres wzmożonych prac przygotowawczych i podejmowania wiążących decyzji, aby móc wystartować w najdogodniejszym czasie. To także czas zapoznawania się z przepisami w zakresie prowadzenia żłobkowej działalności, w tym prawidłowości rozliczeń. Decyzja o uruchomieniu żłobka wymaga bardzo starannej analizy nie tylko uwarunkowań ekonomicznych, lecz także obowiązujących przepisów. Rozwiązania odnoszące się do działań władz szczebla centralnego oraz samorządowych przewidują możliwość uzyskania wsparcia zarówno w trakcie uruchamiania, jak i później w trakcie funkcjonowania żłobka (klubu dziecięcego, opiekuna). Wsparcie to odbywa się zarówno na wniosek podmiotów prowadzących żłobki, jak i na wniosek rodziców dzieci do nich uczęszczających. Odpowiadamy zatem na wybrane pytania związane z uzyskaniem dotacji, z jej rozliczeniem, a osobom, które dopiero planują uruchomienie placówki, wskazujemy, na co powinni zwrócić uwagę, poszukując lokalu.