Do rządowego wykazu prac legislacyjnych trafił projekt zmian w ustawie – Kodeks morski. Polska ma zgodnie z zapowiedzią ratyfikować dwie umowy międzynarodowe regulujące transport morski – Protokół z 2002 r. do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu oraz Konwencję Międzynarodowej Organizacji Morskiej o usuwaniu wraków z 2007 r. W związku z tym do kodeksu morskiego zostaną włączone postanowienia obydwu konwencji.

Nowelizacja ma przede wszystkim umożliwić wystawianie przez Polskę certyfikatów posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek zatonięcia statku i konieczności usunięcia wraku. Wymóg posiadania takiego świadectwa przewidują wspomniane konwencje. Ponieważ konwencje ratyfikowały liczne państwa odgrywające znaczącą rolę w handlu morskim, dla polskich armatorów problemem jest niemożność uzyskania świadectwa od polskiej administracji. Licząc się z kontrolami w zagranicznych portach, operatorzy statków pływających pod polską banderą są obecnie zmuszeni do starania się o zaświadczenia za granicą.
Zmiana poza ułatwieniem dla polskich statków dostosuje też polskie ustawodawstwo do prawa unijnego. UE przystąpiła do Protokołu nr 2 do Konwencji ateńskiej jeszcze w 2011 r., decyzją Rady zobowiązując jednocześnie państwa członkowskie do zrobienia tego samego.
Projekt przewiduje też upoważnienie ministra właściwego ds. gospodarki morskiej do wydawania rozporządzeń wprowadzających zakazy lub ograniczenia w zakresie wejścia i postoju statków do polskich portów lub przystani morskich oraz żeglugi na polskich obszarach morskich. Takie rozporządzenie minister będzie mógł wydać ze względu na ważny interes państwa w obszarze polityki zagranicznej, gospodarki, obronności i bezpieczeństwa państwa, a także wypełniając międzynarodowe zobowiązania Polski.
Projekt ustawy o tych samych założeniach został przedstawiony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu, w 2019 r. Wtedy jednak utknął na etapie procedowania wewnątrz rządu, nie docierając do Sejmu. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów to tym razem IV kw. br.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów