Przepisy dotyczące nakładów na przedmiot najmu i rozstrzygające, kto – wynajmujący czy najemca – zobowiązany jest do ich ponoszenia, znaleźć można w kodeksie cywilnym (dalej: k.c.).