Z art. 693 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wynika, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do użycia i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Natomiast art. 709 k.c. wskazuje, że przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw majątkowych. Zatem zgodnie z powyższym przepisem poza rzeczami przedmiotem dzierżawy mogą być również prawa majątkowe i niemajątkowe, jeżeli ze względu na właściwości nadają się do używania i pobierania pożytków oraz można nimi rozporządzać w tym zakresie.

Zdaniem SN