Z krótkiego opisu w pytaniu czytelnika można domyślać się, że spółka uzyskała dotację celową z gminy. Zapewne podstawą przekazania pieniędzy były specjalne uchwały podejmowane przez radę gminy w trybie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W treści tego artykułu m.in. postanowiono, że „w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale”. Co ciekawe, spektrum możliwych zadań finansowanych dotacyjnie jest szerokie, a przykładów dostarcza art. 77 tej samej ustawy. Mianowicie czytamy w nim, że dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;