Miesiąc temu Naczelna Izba Aptekarska wystąpiła do resortu aktywów państwowych z prośbą o interpretację przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 202).

Kwestia, która była pretekstem do skierowania pisma, dotyczyła kluczowego problemu dla aptek. Pojawił się bowiem problem interpretacyjny dotyczący zakreślenia kręgu podmiotów mogących skorzystać z korzystniejszej taryfy. Aptekarze nie byli pewni, czy placówki apteczne można zaliczyć do „podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń”. Ustawodawca nie zdecydował się na indywidualne wyróżnienie aptek w tym zakresie, choć NIA apelowała o takie rozwiązanie na etapie konsultowania projektu.
Niestety krótka odpowiedź MAP nie przynosi jednoznacznego rozstrzygnięcia problemu. Resort w piśmie wskazał, że nie jest uprawniony do tego, by dokonywać każdorazowej interpretacji poszczególnych sytuacji i aby wydawać indywidualne stanowiska w przypadku problemu z rozumieniem przepisów.
– Do podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z mechanizmów przewidzianych w ustawie należy analiza stanu faktycznego i dokonanie oceny, czy i w jakim zakresie do indywidualnej sytuacji danego podmiotu mają zastosowanie przepisy – uznał resort. ©℗