Środki pomocowe dla wsi są rozdzielane na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020” (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2137 ze zm., dalej: ustawa PROW). Przepisy te stawiają wiele warunków beneficjentom. Jednocześnie art. 34 tej ustawy przewiduje, że pomoc jest przyznawana beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z prawem zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598 ze zm.; dalej: p.z.p.) z wyłączeniem części przepisów dotyczących zawierania umów. Przed przyznaniem wsparcia na jakieś działanie trzeba więc przeprowadzić przetarg (lub skorzystać z innego trybu udzielenia zamówienia).
ARiMR, która przyznaje pomoc, ogłosiła przetarg, chcąc wybrać firmy do przeprowadzenia szkoleń na temat krótkich łańcuchów dostaw żywności i nowoczesnych technologii uprawy ziemniaka. Specyfikacja wzbudziła zastrzeżenia jednej z firm. Uważała ona, że wymagania wykraczają poza te przewidziane w p.z.p. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła te zarzuty i nakazała zmianę specyfikacji. ARiMR zaskarżyła ten wyrok do sądu, jako główny zarzut podnosząc, że pewne regulacje z p.z.p. są wyłączone ze względu na specyfikę związaną z udzielaniem pomocy na podstawie ustawy PROW.