Przede wszystkim od 1 stycznia 2022 r. zamówienia zlecane przez gminy liczące powyżej 50 tys. mieszkańców, których wartość przekracza 130 tys. zł netto (czyli próg stosowania ustawy), mogą być realizowane tylko przez podmioty, których flota użytkowa w co najmniej 10 proc. składa się z pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. Docelowo ww. próg od 1 stycznia 2025 r. ma ulec zwiększeniu od 30 proc. Powyższe wynika z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Warto również odnotować, że obowiązki zapewnienia określonych limitów procentowych floty tzw. czystych pojazdów dotyczą nie tylko miast powyżej 50 tys. mieszkańców, ale i wszystkich zamawiających – w przypadku zamówień powyżej progów unijnych. Przy czym dotyczy to dostaw i usług wymienionych w art. 68a‒68e ustawy o elektromobilności. Jest to implikacja wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 188, s.116). Obecnie ogłaszanych jest coraz więcej przetargów, w których zamawiający wyznaczają wykonawcom obowiązek posiadania określonego udziału aut zeroemisyjnych. W związku tym pojawiają się pytania przedsiębiorców, którzy są zainteresowani udziałami w takich postępowaniach. ©℗
O co firmy pytają na szkoleniach