Nowe przepisy dotyczące konkursów na projekty architektoniczne doczekały się oficjalnych rekomendacji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Tym bardziej przydatnych, że przygotowanych wspólnie z praktykami działającymi na tym rynku.

Choć konkurs jest uregulowany w przepisach o zamówieniach publicznych, to jest całkowicie odmienny od procedur udzielania zamówień. Choćby z tego powodu, że dotyczy działalności twórczej, a więc czegoś, co nie zawsze podlega zero-jedynkowej ocenie. Jednocześnie jednak nagrodą w konkursie może być zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki w sprawie wykonania projektu, co wiąże się z wydatkowaniem publicznych środków. Stąd też procedury muszą być przestrzegane i podlegają kontroli.
O czym należy pamiętać? Rekomendacje UZP po kolei podpowiadają kolejne kroki. Już na etapie przygotowania konkursu wyliczają 12 decyzji, które musi podjąć zamawiający. Od określenia celu czy ustalenia wartości projektu aż do przygotowania harmonogramu. Bez tego nie należy publikować ogłoszenia.
Dokument jest podzielony na dwie fazy (przygotowanie i przeprowadzenie konkursu), dodając wytyczne dotyczące zakresu prac i obowiązków sądu konkursowego. Wskazówki mają być jak najbardziej praktyczne, dlatego zamiast opisów znajdziemy w nim częściej wyliczenia punktowe, nierzadko w formie tabel. Przykładowo wzór regulaminu konkursowego przedstawiono w formie komponentów z tabelami podzielonymi na dwie kolumny, z których jedna zawiera informacje obowiązkowe, a druga opcjonalne, do uzupełnienia przez zamawiających, po dostosowaniu do potrzeb konkretnego postępowania. Wszystkie wskazówki przygotowano dla konkursu ograniczonego, dwuetapowego, z planowanym udzieleniem zamówienia na usługi autorom zwycięskiej pracy. Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz opracowań studialnych, drugi to składanie właściwych prac przez uczestników, których opracowania studialne zostały dopuszczone.
– Konkurs został całkowicie zmodernizowany w nowym prawie zamówień publicznych jako procedura kluczowa dla pozyskiwania twórczych zamówień. W związku z nowymi regulacjami postawiliśmy sobie za cel, aby przy współudziale przedstawicieli branży architektonicznej i budowlanej stworzyć praktyczne dokumenty dotyczące konkursu, tak aby w pełni wyeksponować i wykorzystać zalety tej procedury – mówi Hubert Nowak, prezes UZP.
– Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedziały organizacje branżowe żywo zainteresowane, aby procedura konkursowa była stosowana możliwie jak najszerzej i jak najpełniej. Dzięki współpracy ze środowiskiem udało nam się stworzyć dokument „od praktyków dla praktyków” i liczymy, że spotka się on z zainteresowaniem ze strony zamawiających – dodaje.
To kolejny dokument przygotowany przez UZP we współpracy z ekspertami z danego rynku. Przed miesiącem opublikowano rekomendacje dotyczące przetargów na systemy IT. Najnowsze rekomendacje również zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.uzp.gov.pl.