Marcin Nagórek, radca prawny
Z wymienionego w pytaniu art. 21 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) wynika, że „Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem (…) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania”. Z kolei art. 207 par. 1 i 2 o.p. stanowi: „§ 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. § 2. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji”.