Przedsiębiorca prowadzi usługowy wynajem miejsc noclegowych w formie pensjonatu. Z punktu widzenia prawa cywilnego doszło więc do zawarcia umowy usług hotelowych. W wyroku Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I CSK 383/15) m.in. zaakcentowano, że umowa o świadczenie usług hotelowych należy do umów mieszanych zawierających w sobie elementy różnych umów nazwanych (sprzedaż, najem, dzieło, przechowanie) i nienazwanych (usługi podobne do zlecenia). Do umowy hotelowej należy stosować przepisy prawa cywilnego o umowach w ogólności, odpowiednie przepisy części ogólnej zobowiązań (w tym przepisy o skutkach niewykonania zobowiązań – art. 471 i nast. kodeksu cywilnego oraz o niewykonaniu i skutkach niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych – art. 487 i nast. kodeksu cywilnego), przepisy o umowach nazwanych wprost lub w drodze analogii, w zależności od podobieństwa określonych świadczeń z tej umowy do świadczeń z odpowiedniej umowy nazwanej.

Dolegliwa sankcja