Na początku grudnia Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło długo oczekiwany rejestr gromadzący informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Dzięki temu nowo wszczynane po 30 listopada postępowania mogły zostać już w pełni przeniesione do internetu. Ale Krajowy Rejestr Zadłużonych ma również wiele innych funkcjonalności, które przydatne mogą być nie tylko dla uczestników tych postępowań, lecz także dla wszystkich przedsiębiorców.

Bartosz Sierakowski, radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy
Hubert Woźniak, adwokat, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy
Uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) to istotna wiadomość zarówno dla uczestników postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, wszczętych na podstawie wniosku złożonego po 30 listopada 2021 r., jak i dla wszystkich podmiotów, które przywiązują wagę do tego, aby przed nawiązaniem stosunków gospodarczych poznać kondycję aktualnego lub potencjalnego kontrahenta. [ramka 1] Ten nowy ogólnodostępny, publiczny, jawny i elektroniczny rejestr ma bowiem umożliwić każdej osobie uzyskanie w szybki i prosty sposób pełnych informacji o toczących się postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz o ich przebiegu. To jednak nie wszystko: KRZ jest również portalem komunikacyjnym i orzeczniczym – za jego pośrednictwem każdy uczestnik postępowania może przesyłać oficjalne pisma do organów postępowania (m.in. syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy), składać pisma procesowe do sądu, który z kolei zamieszcza w KRZ swoje orzeczenia, na które środki zaskarżenia wnosi się właśnie też za pośrednictwem KRZ.

Ramka 1

Na Portalu Rejestrów Sądowych
Krajowy Rejestr Zadłużonych można znaleźć na Portalu Rejestrów Sądowych pod adresem https://prs.ms.gov.pl/krz. To ten sam portal, na którym działa już Krajowy Rejestr Sądowy – umożliwiający m.in. składanie wniosków i pism do sądów rejestrowych, składanie zgłoszeń dotyczących sprawozdań finansowych, pobieranie odpisów KRS, przeglądanie dokumentów finansowych, dostęp do przeglądarki akt rejestrowych. Podstawy funkcjonowania KRZ określa ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909). Pierwotnie rejestr miał ruszyć 1 grudnia 2020 r. Potem jednak ta data była kilkukrotnie przekładana.
Wejście nowego systemu oznacza w istocie odejście od tradycyjnego postępowania sądowego, opartego na klasycznym papierze, na rzecz pełnej elektronizacji postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W praktyce całość postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego sprowadzi się do: e-sądu, e-sprawy oraz e-rzeczywistości ‒ niemal całe postępowanie będzie odbywać się w rzeczywistości wirtualnej za pośrednictwem rejestru elektronicznego. Ale uwaga: dotyczy to tylko postępowań nowo wszczynanych po 1 grudnia.
Lista korzyści, jakie wiążą się z uruchomieniem KRZ dla różnych potencjalnych użytkowników, jest długa. Warto wskazać kilka wybranych oczekiwanych efektów.
Łatwy i szybki dostęp do informacji o dłużnikach. Rejestr ułatwi zainteresowanym podmiotom weryfikowanie swoich kontrahentów z perspektywy złożonych wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, a także umożliwi śledzenie przebiegu tych postępowań. Z kolei w przypadku osób fizycznych możliwe będzie pozyskanie informacji o bezskutecznej egzekucji wobec nich lub prowadzonej egzekucji z tytułu świadczeń alimentacyjnych.
Usprawnienie pracy sądów, syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Pełna elektronizacja ma w założeniu doprowadzić do usprawnienia postępowań. Jednocześnie oznacza niemal całkowitą rezygnację z papierowych dokumentów i redukcję czasu potrzebnego na obrót nimi. Ponieważ przedsiębiorcy będą otrzymywać informacje o postępowaniach wprost za pośrednictwem portali niemal natychmiast, może to korzystnie wpłynąć na szybkość pracy sądów.
Łatwiejsze śledzenie postępowań. KRZ spełnia również funkcję miejsca publikacji ogłoszeń dla postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Od 1 grudnia 2021 r. wszelkie obwieszczenia dokonywane w ramach postępowań (o wszczęcie których zawnioskowano najwcześniej w tym dniu) są publikowane wyłącznie w KRZ. To również zmiana, która niesie z sobą znaczące ułatwienie. Po 1 grudnia zlokalizowanie oraz prześledzenie kolejnych obwieszczeń jest nieporównywalnie prostsze i bardziej intuicyjne niż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), gdzie do tej pory były publikowane (więcej w dalszej części).
Większa przejrzystość egzekucji. KRZ to również kompendium wiedzy na temat bezskutecznych egzekucji, ponieważ są tam publikowane informacje o osobach fizycznych, prawnych lub jednostkach organizacyjnych, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, sąd, dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub naczelnika urzędu skarbowego z uwagi na fakt, że koszty egzekucyjne przewyższają sumę możliwą do wyegzekwowania od dłużnika.
Struktura wewnętrzna
Rejestr został podzielony na następujące cztery części:
  • portal publiczny KRZ,
  • portal użytkowników branżowych,
  • portal użytkowników zarejestrowanych,
  • rejestr dla organów administracji.
Jawność oraz dostępność rejestru nie oznacza jednak, że każda osoba ma dostęp do wszystkich portali i ujawnionych tam informacji. W pełni dostępny dla wszystkich zainteresowanych jest portal publiczny KRZ. Natomiast aby korzystać z pozostałych części rejestru, konieczne jest założenie konta. Dodajmy, że cały system elektroniczny resortu sprawiedliwości opiera się na tzw. module tożsamości, który umożliwia zarówno korzystanie z KRZ, jak i z Krajowego Rejestru Sądowego (od 1 lipca 2021 r. postępowanie rejestrowe w ramach KRS też odbywa się niemal w całości elektronicznie).
Przejdźmy teraz do najważniejszych funkcji dostępnych na poszczególnych portalach.

portal publiczny krz: kompendium wiedzy dla każdego

W ramach portalu publicznego KRZ każda osoba może bezpłatnie i w niczym nieograniczony sposób uzyskać informacje na temat podmiotów i dotyczących ich postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, znaleźć dane o wspólnikach spółek osobowych, którzy odpowiadają całym majątkiem za zobowiązania spółki, wyszukiwać składniki masy upadłości, przeglądać tablicę obwieszczeń oraz wyszukiwać doradców restrukturyzacyjnych.
Co istotne, wszystkie zamieszczone w portalu informacje można wyszukiwać w kilku różnych przeglądarkach. Podstawowymi danymi, za pomocą których wyszukuje się w portalu publicznym KRZ, są firmy (nazwy) osoby prawnej, jednostki organizacyjnej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także numery KRS, NIP, PESEL czy REGON. Co istotne, pozyskane informacje można w różny sposób filtrować.
Sześć funkcjonalności
1. Wyszukiwarka podmiotów. Umożliwia ona uzyskanie informacji o podmiotach, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, zakończone prawomocnym orzeczeniem wobec danej osoby zakazu prowadzenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznania przez polski sąd orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego. Wchodząc do tej wyszukiwarki, każdy zainteresowany może sprawdzić, m.in.: czy wobec danej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe, na jakim etapie jest ewentualnie prowadzone postępowanie, który sąd je prowadzi oraz kto został powołany do pełnienia funkcji organu. Możliwe jest także zweryfikowanie, czy w przeszłości prowadzono wobec określonego podmiotu jedno z powyższych postępowań, a w przypadku osób fizycznych – prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Możliwe jest przy tym uzyskanie informacji zarówno o osobach fizycznych (w tym: konsumentach, osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy wspólnikach spółek), jak i o osobach prawnych (np. spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych) oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki osobowe).
Dla przykładu, aby sprawdzić, czy wobec podmiotu niebędącego osobą fizyczną nie toczą się postępowania, wystarczy w polach wyszukiwania wpisać nazwę podmiotu (pełną lub fragment) lub jego identyfikator (KRS lub NIP). Z kolei gdy zweryfikować się chce osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w polach wyszukiwania można podać: firmę (pełną lub fragment) lub pełne imię i nazwisko albo pełny identyfikator (PESEL lub NIP).
2. Wyszukiwarka wspólników spółek handlowych. W ramach tej wyszukiwarki można uzyskać informacje znacznie ułatwiające egzekucję, czyli m.in. sprawdzić: kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, jeśli ogłoszono upadłość tej spółki, wszczęto wobec niej wtórne postępowanie upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie jej upadłości wskutek ubóstwa masy w trybie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1228; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2140). Upadłość spółki lub ubóstwo jej masy nie są bowiem ostatnim możliwym etapem dochodzenia przez wierzyciela zaspokojenia jego słusznych zobowiązań, ponieważ może on dochodzić zapłaty od wspólników spółki odpowiadających za jej zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Warto też zauważyć, że wprowadzenie możliwości wyszukiwania wspólników znacząco ułatwia dochodzenie zaspokojenia swoich wierzytelności przede wszystkim wierzycielom niereprezentowanym przez profesjonalnych pełnomocników. Zyskują oni dostęp do jawnych i – z zasady – zweryfikowanych danych o osobach, które odpowiadają całym swoim majątkiem za długi niewypłacalnej spółki osobowej.
3. Wyszukiwarka składników masy upadłości. Rewolucyjną nowością jest wprowadzenie elektronicznego wyszukiwania składników masy upadłości. Ta funkcjonalność ułatwi wierzycielom weryfikację, jakie prawa lub rzeczy wchodzą w skład masy upadłości, jaki jest ich stan, zarówno fizyczny, jak i prawny, oraz na ile oszacowano ich wartość (do tej pory nie było to łatwe, wymagało znacznie bardziej aktywnego działania). Co przy tym ważne, wyszukiwanie składników masy upadłości obejmuje zarówno nieruchomości, ruchomości, jak i środki pieniężne, należności czy prawa majątkowe. To wszystko zwiększa transparentność obrotu i skuteczność weryfikacji potencjalnych lub faktycznych kontrahentów każdej osoby (przy czym zaakcentujmy, że akurat te dane są ogólnodostępne, bez konieczności posiadania konta w ramach KRZ).
Warto też zauważyć, że te dane są bardzo aktualne. A to dlatego, że po zmianach syndyk jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco wszelkiej dokumentacji w ramach portalu. W praktyce oznacza to, że czynności syndyka stają się natychmiast widoczne dla pozostałych osób. Inaczej mówiąc, każda jego ważna czynność znajdzie odzwierciedlenie w cyfrowym rejestrze, np. wpisanie przez syndyka danego prawa lub rzeczy jako składnika masy upadłości, określenie jego oszacowanej wartości lub wyceny jednostkowej bądź dokonanie likwidacji wpisanego składnika majątku.
A to dla wierzycieli oznacza, że w KRZ możliwe będzie wręcz na bieżąco weryfikowanie składników masy upadłości i śledzenie zachodzących zmian. To oznacza również oszczędność czasu. W tradycyjnym postępowaniu wierzyciele, pragnąc się dowiedzieć, jaki jest obecnie stan masy upadłości oraz czy dany podmiot jest nadal dłużnikiem masy upadłości, musieli weryfikować te informacje każdorazowo u syndyka lub w aktach papierowych sprawy. Rejestr umożliwia również przeglądanie, jaki był wcześniej stan upadłości, a więc pozwala poznać nie tylko dane aktualne, lecz także historyczne, z założenia transparentnie pokazujące pracę syndyka.
4. Wyszukiwarka dłużników alimentacyjnych. Ostatnim fundamentem rejestru jest ujawnianie informacji o osobach fizycznych, które zalegają z zapłatą alimentów za okres dłuższy niż trzy miesiące, a wobec których toczy się egzekucja komornicza lub egzekucja należności budżetu, które powstały wskutek bezskuteczności wcześniejszej egzekucji. Tym samym będzie możliwe uzyskanie informacji o tzw. alimenciarzach oraz prowadzonych wobec nich postępowaniach egzekucyjnych, co może mieć zasadnicze znaczenie dla wielu kontrahentów, których wierzytelności – w przypadku zbiegu egzekucji – będą traktowane drugorzędnie przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
5. Tablica obwieszczeń. Ważną innowacją dla każdego uczestnika obrotu prawnego jest wprowadzenie tablicy obwieszczeń w ramach portalu publicznego KRZ. To tutaj od 1 grudnia publikowane są obwieszczenia związane z przebiegiem procesu upadłości i restrukturyzacji, np.: ogłoszenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika lub jego wierzyciela, a także informacja o ogłoszeniu upadłości itp. Dla porównania: dotychczas takie ogłoszenia były publikowane przez sąd, organy postępowania czy dłużników w MSiG. Nie były zatem łatwe do odnalezienia, a to wskutek przyjętej papierowej formy MSiG i publikowania w internecie wyłącznie ich wersji PDF – w osobnym pliku dla danego dnia publikacji i bez możliwości filtrowania obwieszczeń.
Tablica umożliwia przede wszystkim wyszukiwanie konkretnych podmiotów i dokonanych w związku z nimi obwieszczeń. Jeżeli więc np. w przypadku konkretnej spółki dokonano dziesięciu różnych ogłoszeń, to po wpisaniu danych tej spółki do wyszukiwarki (np. samej jej firmy lub numerów rejestrowych – KRS, NIP czy REGON) w informacji zwrotnej KRZ pokaże zainteresowanemu w jednym miejscu wszystkie obwieszczenia z nią związane. Co ważne, możliwe jest również wyszukiwanie ich po sygnaturze sprawy.
Tablica w znaczący sposób ułatwi analizowanie przebiegu postępowania, a także weryfikowanie historii podmiotów. Z tym zastrzeżeniem, że obecnie tablica dotyczy wyłącznie takich informacji, jakie ustawowo są przypisane do KRZ. Nie ukazuje więc zmian dokonywanych w KRS.
Czy za opublikowanie na tablicy obwieszczeń trzeba wnieść opłatę?
Nie, za zamieszczenie ogłoszenia w KRZ nie jest pobierana jakakolwiek opłata. Dla porównania – publikowanie obwieszczeń w MSiG wiązało się z kosztami. W przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego było to 500 zł. Przy czym każde kolejne obwieszczenie na kolejnych etapach zwiększało koszty postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W praktyce publikowanie obwieszczeń w formie elektronicznej na tablicy KRZ całkowicie wyeliminuje te koszty.
6. Wyszukiwarka doradców restrukturyzacyjnych. Jest ona ostatnim elementem składowym portalu publicznego KRZ. Choć nadal funkcjonuje prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości osobny rejestr doradców restrukturyzacyjnych (pod adresem https://www.arch.ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-doradcy-restrukturyzacyjnego/), to wprowadzenie nowej funkcjonalności w ramach KRZ ma sens. Ułatwia powiązanie poszczególnych doradców restrukturyzacyjnych z prowadzonymi w ramach rejestru postępowaniami. KRZ bowiem pokazuje nie tylko dane kontaktowe doradcy, numer oraz ewentualną kwalifikację licencji, zawieszenie licencji, lecz także informacje o powołaniu doradcy do pełnienia funkcji organu w poszczególnych postępowaniach. Obecnie możliwe jest więc weryfikowanie w jednym miejscu doradców restrukturyzacyjnych, ich uprawnień oraz prowadzonych przez nich postępowań.
Z czasem użyteczność będzie rosła
Mnogość informacji, które będzie można uzyskać za pośrednictwem portalu publicznego KRZ, jest jednak obarczona fundamentalną wadą. Mianowicie w rejestrze publikowane są wyłącznie informacje, które dotyczą postępowań zainicjowanych od 1 grudnia 2021 r. Wiąże się to właśnie z tym, że punktem granicznym dla rejestru jest ta data. Wszystkie postępowania wszczęte przed nią są przeprowadzane w formie papierowej, zgodnie z dotychczasową praktyką. Natomiast od wskazanej daty nie jest możliwe wszczęcie postępowania na podstawie papierowego wniosku, bez posiadania konta w KRZ i złożenia elektronicznego wniosku. Nie będą tutaj zatem udostępniane informacje, które dotyczą postępowań wszczętych przed tą datą. Ustawodawca przyjął datę 1 grudnia 2021 r. jako swoistą tamę oddzielającą erę papierowych postępowań, które należy zakończyć w taki sposób, w jakim zostały wszczęte, oraz nowych postępowań prowadzonych niemal wyłącznie elektronicznie.
Obecnie zatem danych dostępnych w bazie jest niewiele. W dniu przekazywania tekstu do druku w KRZ opublikowanych było 100 obwieszczeń, w tym dwa obwieszczenia o złożeniu wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, 97 złożonych przez dłużników wniosków o ogłoszenie upadłości oraz jedno obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej).

portal użytkowników zarejestrowanych

Ten portal ‒ co najistotniejsze ‒ umożliwia aktywne uczestniczenie w procedurze. Do korzystania z niego, jak sama nazwa wskazuje, konieczne jest założenie konta w rejestrze.
Utworzenie konta w tym portalu KRZ pozwala nie tylko na uczestniczenie w konkretnych postępowaniach, składanie wniosków inicjujących postępowania sądowe, środków odwoławczych, lecz także na zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Konto może założyć każda osoba fizyczna oraz prawna. W przypadku doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i radców prawnych konto jest zakładane w tożsamy sposób, ale mogą oni dodać w ustawieniach konta dodatkową tożsamość, wynikającą z ich licencji lub uprawnień. [ramka 2]

Ramka 2

Jak założyć konto
Aby założyć konto w KRZ, należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, które umożliwiają wystarczającą weryfikację każdej osoby za pośrednictwem internetu. W przypadku nieposiadania profilu zaufanego istnieje możliwość jego szybkiego utworzenia, jeśli dana osoba posiada rachunek bankowy z dostępem elektronicznym do konta bankowego. W przeciwnym przypadku konieczne jest udanie się do wybranego punktu (np. urząd miasta), aby potwierdzić swoją tożsamość.
Co ważne, adwokaci i radcowie prawni mogą dodać do modułu tożsamości informację o swoim statusie pełnomocnika profesjonalnego, co zmienia charakter składanych przez nich wniosków w ramach elektronicznego postępowania. Całość procesu utworzenia konta w KRZ trwa od kilku do kilkunastu minut.
Portal użytkowników zarejestrowanych KRZ umożliwia każdej osobie przede wszystkim podejmowanie konkretnych działań procesowych w ramach postępowań, których dana osoba chce być uczestnikiem lub już nim jest (bądź pełnomocnikiem uczestnika). Oczywiście możliwe jest przy tym uzyskiwanie analogicznych informacji oraz ich weryfikowanie jak w przypadku portalu publicznego KRZ.
Jak złożyć wniosek
Przede wszystkim portal użytkowników zarejestrowanych umożliwia składanie wniosków inicjujących postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe przez dłużnika, jego pełnomocnika lub w określonych sytuacjach wierzyciela. Chodzi tutaj odpowiednio o wnioski o otwarcie określonych postępowań restrukturyzacyjnych lub o ogłoszenie upadłości. System został skonstruowany w taki sposób, że wszystkie dane są wprowadzane do specjalnie przygotowanych formularzy, które uwzględniają ustawowe wymogi wobec wniosków restrukturyzacyjnych i upadłościowych wskazanych w ustawie. Intuicyjność systemu KRZ umożliwia złożenie skutecznego wniosku również przez osobę, która nie jest reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego lub nie posiada wystarczającej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
Co ważne, portal wskazuje wypełniającemu wniosek na bieżąco, czy nieuzupełnione rubryki są brakiem formalnym, który uniemożliwi jego rozpatrywanie przez sąd, czy brakiem nieprowadzącym do tego. Dzięki temu każdy autor wniosku, również nieposiadający wiedzy prawniczej, od razu wie, czy brak konkretnych danych będzie przeszkodą dla otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości.
Osoba przygotowująca wniosek o otwarcie postępowania musi m.in.:
  • wskazać swoje dane, ściśle określone w ustawie,
  • uzasadnić swój wniosek,
  • zaznaczyć, czy wnosi o udzielenie zabezpieczenia,
  • wpisać wszystkich swoich wierzycieli z podaniem ich danych oraz kwotą zadłużenia,
  • dołączyć w formie załącznika dokumenty, jakich wymaga ustawa (np. sprawozdanie finansowe przy wnioskach restrukturyzacyjnych).
Są mankamenty
W praktyce nie wszystko działa idealnie. Doświadczenia ze składania pierwszych wniosków wskazują, że są w działaniu portalu pewne mankamenty.
Problem z zapisywaniem informacji. Zdarza się, że np. podczas wprowadzania danych zawiesza się urządzenie lub połączenie zostaje zerwane. Wówczas wprowadzone wcześniej dane nie zawsze zostają zachowane. Dlatego należy regularnie zapisywać wniosek po wprowadzeniu kolejnych danych, aby w razie awarii komputera lub systemu mieć zachowaną w pamięci KRZ możliwie aktualną wersję wniosku.
Brak możliwości zaimportowania zbiorczych danych o wierzycielach przy składaniu wniosku. Ten mankament może dać się we znaki tym, dla których bardzo ważne jest szybkie złożenie wniosku restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Rejestr nie umożliwia importowania danych z arkuszy kalkulacyjnych, przez co każdego wierzyciela i wierzytelność należy wprowadzić do systemu osobno. A to znacznie wydłuża czas sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Pierwsze doświadczenia wskazują, że w przypadku gdy wierzycieli jest kilkudziesięciu, w praktyce może to zająć kilka godzin. Jest to bardzo dysfunkcjonalne i należy mieć nadzieję, że dojdzie do szybkich zmian informatycznych, aby wprowadzanie danych było realne, a nie tylko teoretycznie możliwe.
Problem z poświadczeniami. Ważną kwestią dla pełnomocników profesjonalnych pozostaje kwestia poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dołączanych do wniosku składanego za pośrednictwem KRZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli wniosek składa adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny, to wprowadzenie przez niego skanu dokumentu do systemu jest równoznaczne z jego poświadczeniem za zgodność z oryginałem. System nie przewiduje jednak wprost możliwości niepoświadczania danego dokumentu. Tymczasem pełnomocnik ma prawo poświadczyć jedynie kserokopie lub skany takich dokumentów, których oryginały posiada. Dlatego w przypadku wprowadzania do systemu dokumentu, którego oryginału profesjonalny pełnomocnik nie posiada, powinien on wskazać w treści uzasadnienia lub uwag do wniosku, że dany dokument nie podlega poświadczeniu. Takie zastrzeżenie zminimalizuje ryzyko postawienia zarzutu poświadczenia skanu dokumentu przez profesjonalnego pełnomocnika bez posiadanego oryginału.
Podpis, wysyłka i potwierdzenie
Po wprowadzeniu wniosku należy go podpisać. Jest to możliwe za pomocą zarówno profilu zaufanego, jak i kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Obecnie oba typy podpisów są traktowane w KRZ jako wystarczające do złożenia skutecznego wniosku restrukturyzacyjnego/upadłościowego lub innego pisma procesowego.
Po podpisaniu wniosku oraz kliknięciu przycisku „wyślij” osoba składająca wniosek otrzyma potwierdzenie skutecznego złożenia w sądzie swojego wniosku, jak również będzie możliwy podgląd nie tylko wysłania wniosku, jego treści, lecz także skutecznego złożenia pisma.
Inne możliwości
Portal użytkowników zarejestrowanych KRZ jest – zgodnie z aktualnym prawem – jedyną drogą składania kolejnych pism procesowych, w tym wniosków, środków odwoławczych, takich jak zażalenie, czy innych typowych dla postępowań sądowych pism. Co istotne – i tutaj starano się, aby było to dla użytkownika możliwie intuicyjne. W miarę przebiegu postępowania oraz wydawania przez sąd orzeczeń użytkownikowi będą uaktywniały się opcje, np. do złożenia zażalenia na postanowienie sądu.
Z możliwością zaskarżania naturalnie wiąże się kwestia ogłaszania przez sąd orzeczeń w ramach portalu. Warto wiedzieć, że każde pierwsze odczytanie orzeczenia lub uzasadnienia sądu jest odnotowywane w systemie. Istnieje też możliwość podejrzenia (sprawdzenia) tej daty. To istotne, ponieważ od tego momentu zaczyna biec termin na ewentualne złożenie środka zaskarżenia.
Podgląd toczącej się sprawy
Portal użytkowników zarejestrowanych KRZ umożliwia również podgląd konkretnej sprawy, której użytkownik jest uczestnikiem. Widzi on wszystkie dane, które są zastrzeżone dla uczestników postępowania. Obecna elektronizacja postępowania umożliwia więc nie tylko weryfikację etapu postępowania, stron, ich pełnomocników, organów oraz składu orzekającego lub sędziego-komisarza, lecz także bezproblemowe i natychmiastowe przeglądanie akt elektronicznych sprawy.

portal użytkowników branżowych i rejestr dla administracji publicznej

Dwa pozostałe portale utworzone w ramach KRZ są przeznaczone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób, mianowicie dla przedstawicieli organów administracji publicznej oraz organów postępowania (doradców restrukturyzacyjnych), a tym samym nie są dostępne dla pozostałych użytkowników rejestru.
Za pośrednictwem portalu użytkowników branżowych doradcy restrukturyzacyjni wykonują nałożone na nich przez ustawodawcę obowiązki jako organów postępowania. Syndyk np. ustala stan masy upadłości, wprowadza wszystkie jej składniki do KRZ, w tym kwoty oszacowania, dokonuje podziału funduszy po likwidacji majątku oraz weryfikuje sprzeciwy do spisu wierzytelności.
Z kolei zobowiązane do tego organy administracji publicznej zamieszczają w KRZ informacje o osobach i podmiotach, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu bezskuteczności prowadzanej egzekucji, a także informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. ©℗
Wszystkie postępowania, które zostaną wszczęte na podstawie wniosku złożonego od 1 grudnia 2021 r., nie będą już posiadać papierowych akt sprawy, a więc każdy uczestnik ma swobodny dostęp do pełnych akt sprawy, treści pism składanych w sprawie, zarządzeń sędziego komisarza czy czynności organu postępowania w portalu użytkowników zarejestrowanych KRZ.