Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu
1. Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości niezamieszkanych?
Przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1648; dalej: u.c.p.g.) nie rozróżniają obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkanych w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych od obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (tj. posługując się nomenklaturą ustawową – właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). Artykuł 5 ust. 1 pkt 3b u.c.p.g. w sposób ogólny stanowi bowiem, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”. Przepisy u.c.p.g. rozróżniają natomiast sytuację właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnych od sytuacji właścicieli nieobjętych tym systemem. I tak objęcie systemem oznacza bowiem, że to gmina zapewnia odbieranie odpadów komunalnych. Jednocześnie przepisy wskazują, że systemem obligatoryjnie są objęci właściciele nieruchomości zamieszkanych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkanych, które to nieruchomości objęte zostały systemem mocą uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g., a przy tym których właściciele nie złożyli oświadczenia o wypisaniu się z systemu na podstawie przepisów art. 6c ust. 3a‒3e u.c.p.g. (przepisy te dodano od 23 września 2021 r. na mocy nowelizacji, tj. ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach; Dz.U. poz. 1648). Mówiąc inaczej: właściciele nieruchomości niezamieszkanych nieobjęci gminnym systemem (czy to z powodu nieobjęcia ich uchwałą z art. 6c ust. 2 u.c.p.g., czy też z powodu wypisania się z tego systemu) obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych realizują samodzielnie.