Chodzi o kontrole firm, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej (RDR) w gminie (czyli odbierające odpady komunalne od mieszkańców i firm). Artykuł 9u ust. 1a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), dodany nowelizacją z 6 września 2019 r., mówi, że podmioty wpisane do RDR muszą być kontrolowane przynajmniej raz na dwa lata. Pierwsze kontrole, od wejścia w życie tego przepisu, jednostki samorządu terytorialnego miały przeprowadzić w tym roku z upływem 6 września br. Wiele z nich jednak o tym zapomniało i teraz nadrabiają zaległości – szczególnie że kary za niezrealizowanie ustawowego obowiązku grożą także włodarzom. A ten sprowadza się do sprawdzenia, czy firmy spełniają wymogi rozporządzenia z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122; dalej: rozporządzenie).
Kontroler za kontrolerem