Z opisu należy wnioskować, że chodzi o zamówienie udzielane w trybie przepisów działu III ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Dział ten poświęcony jest zaś postępowaniom o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Taki warunek spełnia wartościowo zamówienie na kwotę 200 tys. zł, które może być udzielane w trybie podstawowym.
Co istotne, w regulacjach działu III p.z.p. nie ma samodzielnych regulacji prawnych dotyczących zasad wnoszenia wadium. W tym zakresie ustawodawca w art. 266 p.z.p. odsyła do działu II ustawy, gdzie umiejscowiono m.in. przepisy dotyczące wadium. Na szczególną uwagę zasługuje art. 97 p.z.p. Z jego treści wynika m.in., że zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Wnosi się je przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p.