Marcin Nagórek, radca prawny
Z opisu wynika, że komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności. Należy podkreślić, że wskutek tego umorzenia automatycznie doszło do uchylenia dotychczasowych czynności egzekucyjnych. Na przykład gdy zajęte były rachunek bankowy lub wynagrodzenie, to umorzenie postępowania spowodowało uchylenie tych zajęć. Co jednak istotne, w kontekście podanego zapytania na szczególną uwagę zasługuje art. 826 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), w którym postanowiono, że „Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna”.