Nasza spółka nabyła działkę, na której trwa budowa 10 małych domków letniskowych. W jaki sposób będą naliczane opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości? Czy na jej wysokość będzie miała wpływ liczba domków zlokalizowanych na tej nieruchomości?

Zasady ustalania i ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami wyznacza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g.). W art. 6i ust. 1 pkt 3 u.u.c.p.g. postanowiono, że „obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości z domkiem letniskowym lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powstaje za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości”. Zgodnie zaś z art. 6j ust. 3b u.u.c.p.g. uchwalana przez radę gminy „ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości nie może być wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem”.
Warto odnotować stanowiska prezentowane przez organy nadzoru nad działalnością gminy w zakresie uchwał ustalających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 12 stycznia 2021 r. (znak I/50/2021) stwierdzono np., że: „W świetle art. 6j ust. 3b u.u.c.p.g. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ stanowiący ustala od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nie od domku letniskowego. Oznacza to, że opłata ustalana jest od nieruchomości niezależnie od tego, ile domków letniskowych znajduje się na danej nieruchomości”. W podobnym tonie wypowiedziało się Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w uchwale z 12 sierpnia 2020 r. (znak 32/128/2020), gdzie podkreślono, że: „Liczba domków znajdujących się na nieruchomości nie ma wpływu na wysokość opłaty, którą ma uiścić właściciel nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b u.u.c.p.g.”.
Zatem w obecnym stanie prawnym opłata nie jest zależna od liczby domków na danej nieruchomości. Powiązana jest jedynie z nieruchomością, na której się one znajdują. W konsekwencji w tym roku może wynosić maksymalnie 181,90 zł za jedną nieruchomość, niezależnie od liczby stojących na niej domków letniskowych.
Co jednak istotne, obecny stan prawny się zmieni, już niebawem wejdzie bowiem w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach nowelizująca ustawę o czystości i porządku w gminie (w dniu, w którym zamukaliśmy numer, czekała na publikację w Dzienniku Ustaw), która m.in. zmienia metody liczenia opłat. I choć stawka maksymalna opłaty pozostaje na dotychczasowym poziomie (10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem), to zmianie ulegnie sposób liczenia opłat za ww. obiekty. Zgodnie z nowelą będzie ona ponoszona za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Oznacza to tym samym, że od stycznia 2022 r. spółka czytelnika zapewne będzie musiała uiszczać opłatę od każdego domku, czyli stanie się ona wielokrotnością opłaty dotychczasowej Tak więc przy 10 domkach opłata może przekroczyć 2 tys. zł w skali roku (biorąc pod uwagę rosnący dochód rozporządzalny), i to bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
Podstawa prawna
• art. 6i pkt 3, art. 6j ust. 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888)