10 marca br. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej zawierające zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym zaproponowanie projektu dyrektywy w tej sprawie. Jej celem ma być zapewnienie ram, w których procesy należytej staranności przekładają się na obowiązki wszystkich przedsiębiorstw działających w Unii Europejskiej, oraz zagwarantowanie, że organy krajowe będą nadzorowały te przedsiębiorstwa i nakładały sankcje wobec nich. Projektowana dyrektywa ma zawierać konkretne obowiązki mające przeciwdziałać negatywnemu wpływowi działalności na prawa człowieka, a także te dotyczące ochrony środowiska i dobrych standardów zarządzania (good i corporate governance). PE zwraca szczególną uwagę na narzędzia typu compliance w obszarze identyfikacji zagrożeń (kluczowy obowiązek), przeciwdziałania nadużyciom oraz wprowadzania działań naprawczych.
Dyrektywa będzie obowiązywała duże przedsiębiorstwa z sektora publicznego i prywatnego podlegające prawu państwa członkowskiego UE lub mające siedzibę na jej terytorium. Znajdzie również zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego ryzyka lub notowanych na rynku regulowanym. Przedsiębiorstwa, które nie mają siedziby w UE i podlegają prawu państwa trzeciego, będą objęte zakresem stosowania projektowanych przepisów, gdy dostarczają towary lub świadczą usługi na rynku wewnętrznym.