Konieczność dostosowania do przepisów unijnych – to główny cel przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Projektowane rozwiązania wprowadzają dodatkowe środki mające wpływ na utrzymanie prawidłowej bioasekuracji gospodarstw oraz regulują kwestie przemieszczania świń, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, mięsa i jego pochodnych oraz materiału biologicznego na obszarze kraju. Dodano przepisy określające zasady uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny w gospodarstwach położonych na obszarach objętych restrykcjami związanymi z ASF. Zgodnie z projektem posiadacz świń będzie musiał poinformować urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia zwierzęta w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem ASF. Z kolei powiatowy lekarz weterynarii będzie pobierał próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń z każdego padłego lub odstrzelonego na obszarze objętym ograniczeniami dzika, a także w gospodarstwach od świń chorych lub padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie będzie można wykluczyć ASF. Projekt przewiduje również, że zmieni się sposób znakowania świeżego mięsa i produktów mięsnych.
Z kolei Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych. Zmiana przepisów w porównaniu z obowiązującymi dotąd polega głównie na zastąpieniu uprawnień Inspekcji Handlowej uprawnieniami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Wynika to z wejścia w życie nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 285), na mocy której całość zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych powierzono jednemu wyspecjalizowanemu organowi urzędowej kontroli żywności, tj. IJHARS. Nastąpiło to 1 lipca 2020 r., co zrodziło konieczność opracowania nowego rozporządzenia. Zgodnie bowiem z nowelizacją dotychczasowe przepisy wykonawcze w tym względzie zachowują moc do czasu przyjęcia nowych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do konsultacji