Z kontekstu opisanego stanu faktycznego należy wnioskować, że przedsiębiorca uzyskuje dotację dla niepublicznych przedszkoli na podstawie specjalnej uchwały dotacyjnej, która jest podejmowana przez radę gminy na podstawie art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.). Z tej regulacji wynika m.in., że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15‒21, art. 25, art. 26, art. 28‒31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania”. Chodzi m.in. o zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 u.f.z.o., oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
A zatem ustawodawca umożliwił radzie gminy przyjęcie regulacji prawnych związanych z dotowaniem m.in. niepublicznych przedszkoli, wskazując nawet, że uchwała dotacyjna powinna zawierać regulacje dotyczące trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. W praktyce realizujący ww. uchwały wójtowie za pośrednictwem pracowników urzędu gminy są władni dokonywać czynności kontrolnych we wspomnianych placówkach, właśnie w zakresie weryfikacji wykorzystania samorządowych środków, czyli dotacji.