Weryfikacja kondycji ekonomiczno-finansowej wykonawców jest jednym z podstawowych narzędzi służących zamawiającemu do oceny, czy spełniają oni warunki udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne (obok weryfikacji doświadczenia zawodowego oraz weryfikacji kwalifikacji personelu, jakim dysponuje wykonawca w celu realizacji zamówień).
Obowiązujące od 1 stycznia br. nowe prawo zamówień publicznych (ustawa z 11 września 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 2019; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320; dalej: p.z.p.) zasadniczo utrzymuje dotychczasowe uprawnienia zamawiających w zakresie sposobu określania warunków, jak i środków, za pomocą których jest dokonywana ocena kondycji finansowej firm startujących w przetargach, w tym przede wszystkim tego, czy spełnianiają one wymagania uprawniające go do udziału w postępowaniach. Jednak ustawodawca wprowadził pewne różnice – m.in. starał się wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie narosły w ciągu ponad 16 lat funkcjonowania poprzedniej ustawy z 29 stycznia 2004 r. (dalej: stare p.z.p.).