Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Wśród licznych zmian przewiduje ona m.in. poszerzenie katalogu instytucji zobowiązanych do uczestniczenia w stworzonym przez Unię mechanizmie przeciwdziałania praniu pieniędzy (z ang. Anti Money Laundering – AML). [ramka] Grono to poszerzy się m.in. o przedsiębiorców zajmujących się obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, a także o osoby świadczące szeroko pojęte usługi w sprawach podatkowych. Z kolei podmioty, które już teraz – jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji – muszą przestrzegać procedur związanych z AML, czeka m.in. zmodyfikowanie lub uzupełnienie wdrożonych już mechanizmów w tym zakresie. Nowela implementuje przepisy tzw. piątej dyrektywy AML, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i ma na celu zwiększenie transparentności przepływów finansowych (Dz.Urz. UE z 2018 r. L156 s. 43). Zmiany będą wchodzić etapami, ale już teraz należy zacząć do nich przygotowania.
Kto już stosuje wymogi