zasady rozliczeń

Ustalenie wysokości subwencji do zwrotu, zarówno w przypadku mikroprzedsiębiorców, jak i MSP, zależne jest m.in. od średniego stanu zatrudnienia. Przy czym w obu przypadkach przy rozliczeniu subwencji dla ustalenia średniego stanu zatrudnienia należy przyjąć inną definicję pracownika niż ta, która była przyjęta dla celów ustalania statusu przedsiębiorcy (a więc na etapie przyznawania subwencji przy ocenie, czy dany przedsiębiorca uprawniony jest do otrzymania pomocy na zasadach przewidzianych dla mikroprzedsiębiorców czy na zasadach dla MSP).