Tak. Z opisu należy wnioskować, że przedsiębiorca uzyskał dotację z budżetu gminy, zapewne w trybie przewidzianym w specjalnej uchwale podjętej przez radę gminy. Źródłem uchwały był zapewne art. 403 ust. 5 prawa ochrony środowiska.
Urząd gminy później ustalił, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wydano ją bowiem na zakup innego środka grzewczego, niż zapisano w umowie o dotację. Zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Powinny być wówczas zwrócone w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wymienionych okoliczności.