▶ Będzie można wstrzymać wykonalność na różnych etapach procedury
Jedną z najbardziej istotnych zmian, jakie wprowadza nowela z 30 marca 2021 r. do ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247; dalej: ustawa środowiskowa), dotyczy możliwości wstrzymania wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – i to na różnych etapach procedury jej uzyskiwania. [ramka 1] To dobra wiadomość m.in. dla sąsiadów kontrowersyjnych inwestycji, ale zła dla przedsiębiorców. Nowela wprowadza bowiem podstawy prawne do złożenia przez stronę postępowania (np. przez właściciela sąsiedniej działki) wniosku do organu drugiej instancji o wstrzymanie wykonania rygoru natychmiastowej wykonalności, który został nadany DŚU w jej treści, jak również możliwość wstrzymania wykonania ostatecznej DŚU przez sąd administracyjny (również na wniosek strony postępowania).