Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg na system informatyczny do obsługi klienta. Jedna z firm w odwołaniu wniesionym do Krajowej Izby Odwoławczej zażądała doprecyzowania informacji, przekonując, że bez nich nie jest w stanie należycie przygotować oferty. Zamawiający tłumaczył na rozprawie, że ze względów bezpieczeństwa nie może udostępnić części tych danych, np. dokumentacji interfejsów systemów wewnętrznych. Chodzi o informacje newralgiczne, które zostaną udostępnione wykonawcy po zawarciu umowy zawierającej postanowienia gwarantujące zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawcy mający doświadczenie we wdrożeniach podobnych systemów powinni być w stanie oszacować i wycenić niezbędny zakres prac nawet na podstawie ograniczonego zestawu danych.
Skład orzekający nie zgodził się z tą argumentacją i nakazał uszczegółowienie specyfikacji.
„Izba dostrzega pewną trudność w dokonaniu owego opisu, z uwagi na newralgiczność owych informacji. Niemniej jednak w takiej sytuacji zamawiający powinien (...) zastosować metodę złotego środka rozumianego jako potrzeba zachowania w poufności informacji wrażliwych z punktu widzenia zamawiającego, z jednoczesnym zapewnieniem wykonawcom (...) dostępu do podstawowych informacji, które są konieczne w celu sporządzenia i złożenia oferty” – uzasadniono rozstrzygnięcie.
Dodatkowo KIO nakazała uszczegółowienie niektórych informacji, które co prawda znalazły się w opisie przedmiotu zamówienia, ale były nieprecyzyjne. Przykładowo jednym z kluczowych wymagań była integracja ze wszystkimi systemami posiadanymi przez BGK. Wyliczono je w specyfikacji, ale posługując się określeniem „w szczególności”. Izba nakazała podanie pełnej listy posiadanych przez bank systemów.

orzecznictwo

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 lutego 2021 r., sygn. akt KIO 69/21.