Wyjaśnienia dokumentacji przetargowych to stały element postępowań o zamówienia publiczne. Wprawdzie przepisy prawa zamówień publicznych co do zasady zawsze nakładały na zamawiających obowiązek formułowana opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i precyzyjny, w praktyce zwykle bywa inaczej: postanowienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ, w stanie prawnym do 31 grudnia 2020 r. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dalej: SIWZ ) często budzą wiele wątpliwości. Co istotne, orzecznictwo KIO stoi na stanowisku, że profesjonalny przedsiębiorca jako uczestnik postępowania o zamówienie publiczne ma wręcz prawny obowiązek podjęcia odpowiednich działań w sytuacji, gdy postanowienia SIWZ budzą wątpliwości, wymagają wyjaśnień czy też konieczna jest ich modyfikacja. Przykładowo KIO za orzeczeniem Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt IV CSK 626/13, wskazywała, że art. 38 starego p.z.p. w związku z art. 354 par. 2 k.c. nie tylko dawał wykonawcy prawo zwrócenia się zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, lecz wręcz go do tego zobowiązywał. Z kolei zaniechanie podjęcia działań w tym zakresie mogło być podstawą zarzucenia wykonawcy niedochowania należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy przez art. 355 par. 2 k.c.
Z drugiej strony jednolite orzecznictwo izby potwierdzało, że w przypadku upływu terminu składania ofert wszelkie wątpliwości, niejedoznaczności dotyczące np. warunków udziału w przetargu czy też opisu przedmiotu zamówienia muszą być czytane i interpretowane na korzyść wykonawców. To z kolei czasami prowadziło do celowego zaniechania przez wykonawców wystąpienia o wyjaśniania wątpliwości – po to, aby ewentualnie wykorzystać je na swoją korzyść na etapie po złożeniu ofert w postępowaniu.