Zdaniem projektodawców prawo do wypoczynku powinno przysługiwać nie tylko pracownikom, ale także samozatrudnionym, bo ich faktyczny status jest bardzo zbliżony. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje jednak regulacji, które by na to pozwalały. Urlop jest bowiem instytucją prawa pracy, a status samozatrudnionego nie jest regulowany tymi przepisami. W związku z tym w ocenie projektodawców jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest stworzenie narzędzia, które redukowałoby koszty działalności w czasie, w którym osoby te nie prowadzą firmy, tylko odpoczywają.
Na czym dokładnie miałaby polegać zmiana? Senatorowie chcą, aby prawo do ulgi w opłacaniu składek objęło przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, którzy wykonują działalność gospodarczą w sposób ciągły przez okres przekraczający sześć miesięcy. Zaproponowano też kryterium przychodu. Beneficjentami ulgi na wypoczynek mogliby być wyłącznie ci przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej z sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o ulgę nie przekraczałby 60 tys. zł. Takie osoby mogłyby w każdym roku kalendarzowym, w jednym wybranym przez siebie miesiącu, skorzystać z obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne o 50 proc.