Specjalne programy pomocowe dla firm dotkniętych przez COVID-19 mają Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencja Rozwoju Przemysłu. Niektóre instrumenty wprowadzone w ubiegłym roku są nadal dostępne, wdrożono też nowe rozwiązania

polski fundusz rozwoju

PFR wykuwa kolejne tarcze finansowe. Od 15 stycznia ruszyła Tarcza Finansowa 2.0 – na początek dla mikro- oraz małych i średnich firm. W odróżnieniu od pierwszej tarczy ta przeznaczona jest dla wybranych branż – tych najbardziej poszkodowanych na skutek sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19. Wartość pomocy przewidzianej dla mikro-, małych i średnich firm to 13 mld zł. Do 15 lutego wypłacono 5,72 mld zł dla ponad 36 tys. przedsiębiorców, zatrudniających łącznie 250 tys. pracowników.
Tarcza Finansowa 2.0 dla MSP
Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich firm z wybranych 54 branż, które odnotowały spadek przychodów o co najmniej 30 proc.
Forma i wysokość wsparcia: Zależy od tego, do jakiego segmentu kwalifikuje się firma.
W przypadku mikrofirm subwencja na jednego pracownika to odpowiednio 18 000 zł (jeżeli spadek przychodów wyniósł od 30 do 59,99 proc.) albo 36 000 zł (jeżeli był on większy niż 60 proc.). Maksymalnie jedna firma może otrzymać nawet 324 tys. zł. Subwencja ulega umorzeniu w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków: utrzymania działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymania średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu z 2020 r.
W przypadku małych i średnich firm jest to dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w postaci subwencji w wysokości do 70 proc. straty.
Podstawowe warunki: Przedsiębiorca musi być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, nie może być w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji ani mieć zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (w co najmniej jednej z trzech dat: na 31 grudnia 2019 r., na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku).
Przedsiębiorca musi prowadzić działalność pod jednym z 54 kodów PKD. Weryfikacja kodów musi nastąpić na dzień: 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej (w każdej z trzech dat).
Gdzie złożyć wniosek: za pośrednictwem bankowości elektronicznej do jednego z 17 banków współpracujących z PFR.
Do kiedy: do 28 lutego br.
Tarcza Finansowa dla dużych firm
Duże firmy do 31 marca 2021 r. mogą wciąż składać wnioski o pomoc w ramach tarczy Finansowej PFR 1.0. W przyszłości jest planowane uruchomienie tarczy 2.0 dla firm z wybranych branż zatrudniających od 250 pracowników lub z obrotem powyżej 50 mln euro. Wnioski będzie można składać po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

bank gospodarstwa krajowego

Przedłużono część ubiegłorocznych programów adresowanych dla firm w tarapatach. Do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy mogą m.in. występować o dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, a ponadto korzystać z różnych form gwarancji (ułatwiających uzyskanie bankowych kredytów). W przypadku tej drugiej formy pomocy BGK nie tylko przedłużył okres udzielania, lecz także poprawił warunki niektórych oferowanych instrumentów.
To nie koniec. – Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, planujemy uruchomić w tym roku nowy instrument: gwarancje leasingowe. Jednak musimy poczekać, aż zasady będą wynegocjowane z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym oraz zostaną podpisane umowy z firmami leasingowymi – mówi Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży w departamencie gwarancji i poręczeń BGK.
Trwają również rozmowy z Komisją Europejską nad ponownym uruchomieniem bardzo popularnych w ubiegłym roku wśród firm pożyczek, dofinansowywanych m.in. z unijnych środków.
Przedstawiamy podstawowe warunki wybranych form wsparcia, po które obecnie mogą sięgać przedsiębiorcy borykający się z trudnościami.
Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych
Dla kogo: mikro-, małe, średnie, duże firmy, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone.
Forma i wysokość wsparcia: BGK przedłużył program dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – zarówno do nowo zaciąganych, jak i wcześniej zaciągniętych. Dzięki dopłatom kredyty mogą być bardziej dostępne, a spłacane raty realnie niższe (a przez to łatwiejsze do udźwignięcia dla przedsiębiorcy). W przypadku mikro-, małych i średnich firm dopłata do oprocentowania wynosi 2 pkt proc., a dla dużych firm – 1 pkt proc. Maksymalnie dopłaty do odsetek można dostawać przez 12 miesięcy.
Dopłaty można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK, np. kredyt z dopłatą można zabezpieczyć gwarancjami de minimis (w przypadku sektora MSP) oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (w przypadku średnich i dużych firm). Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący bierze pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).
Wymogi i ograniczenia: Jeden przedsiębiorca może skorzystać z dopłaty tylko dla jednego kredytu.
Gdzie złożyć wniosek: Kredytu z dopłatą udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK.
Do kiedy złożyć wniosek: do końca czerwca 2021 r.
Gwarancje płynnościowe
Dla kogo: średnie i duże przedsiębiorstwa
Forma i wysokość wsparcia: Te specjalne gwarancje, wprowadzone do oferty w celu pomocy firmom poszkodowanym przez COVID-19, mają chronić przed utratą płynności. – To forma, po którą chętnie sięgają przedsiębiorcy. Tylko w ubiegłym roku od maja do końca stycznia dzięki tym gwarancjom banki wypłaciły przedsiębiorcom ponad 15 mld zł kredytów – mówi Piotr Natkański.
Gwarancja może być stosowana zarówno do nowych, jak i odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych lub kredytów nieodnawialnych. BGK zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu. Kwota gwarancji wynosi do 200 mln zł (kwota kredytu objętego gwarancją: do 250 mln zł), a okres jej trwania – do 27 miesięcy (ale jednocześnie nie może być dłuższy niż okres kredytu + 3 miesiące).
Podstawowe wymogi: Do finansowania mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które m.in.: 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie ma na ich temat negatywnych wpisów w bazach kredytowych na 1 lutego 2020 r., nie mają zobowiązań w banku kredytującym w kwocie powyżej 3000 zł, a także zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, urzędu skarbowego.
Gdzie złożyć wniosek: online w bankach współpracujących z BGK.
Do kiedy: Gwarancje będą udzielane do 30 czerwca 2021 r.
Gwarancje faktoringowe
Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy
Forma i wysokość wsparcia: Ten rodzaj pomocy ma zapewnić firmom płynność finansową poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego, a także umożliwić kontynuowanie umów o limity faktoringowe firmom, w tym również poszkodowanym przez epidemię COVID-19. W ramach niedawnych zmian maksymalny okres gwarancji został wydłużony do 27 miesięcy (wcześniej były to 24 miesiące), maksymalny okres limitu faktoringowego zwiększono do 24 miesięcy (wcześniej – 21 miesięcy).
W praktyce oznacza to, że np. dłuższy będzie czas, w którym firma będzie mogła przedstawiać faktorowi faktury do wykupu. Dzięki temu faktoranci będą mogli w większym stopniu skorzystać z faktoringu, zapewniając sobie płynność finansową w okresie pandemii.
Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, maksymalna wysokość limitu faktoringowego: 250 mln zł. Gwarancją może być objęte do 80 proc. kwoty limitu. Prowizja za udzielenie wynosi od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty gwarancji.
Podstawowe wymogi: Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy faktoranci, którzy m.in.:
– nie znajdowali się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.
– nie mają zobowiązań przeterminowanych w ZUS/KRUS, urzędzie skarbowym, a także u faktora, w kwocie przekraczającej 3000 zł, powyżej 30 dni, lub nie mieli takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.
Gdzie złożyć wniosek: w firmach faktoringowych, które podpisały z BGK umowy dotyczące udzielania gwarancji spłaty limitów faktoringowych.
Do kiedy: Gwarancje spłaty limitu faktoringowego będą udzielane do końca czerwca 2021 r.
Gwarancje de minimis z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego
Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe firmy i średnie firmy
Forma i wysokość wsparcia: Gwarancja pozwala zabezpieczyć spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. BGK przejmuje odpowiedzialność wobec banków na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił zobowiązania w terminie określonym w umowie. Udziela zabezpieczenia do 80 proc. kwoty kredytu. Od 1 stycznia br. możliwe jest obejmowanie gwarancjami także kredytów w walucie obcej. Od 1 stycznia 2021 r. została wydłużona możliwość korzystania z tego instrumentu, zwiększono też kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, na jaką pozwalają przepisy UE.
Maksymalna kwota gwarancji to obecnie 1,5 mln euro (w przypadku kredytów zaciąganych na okres do 5 lat) i 750 tys. euro (w przypadku kredytów na okres od 5 do 10 lat). Wcześniej było to maksymalnie 3,5 mln zł. Dla kredytu obrotowego maksymalny okres gwarancji to obecnie 75 miesięcy, z kolei dla kredytu inwestycyjnego –120 miesięcy. Nie ma prowizji za udzielenie gwarancji lub przedłużenie na kolejny okres.
Zaciągnięty kredyt można wykorzystać na finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej i utrzymanie bieżącej płynności finansowej.
Podstawowe wymogi: Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. gwarancja może zostać udzielona kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie miał ich na 1 lutego 2020 r.
Gdzie złożyć wniosek: w bankach kredytujących, współpracujących z BGK
Do kiedy: Gwarancje na zmienionych zasadach adresowane dla firm poszkodowanych przez epidemię COVID-19 będą dostępne do końca czerwca 2021 r.
Gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania
Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy
Forma i wysokość wsparcia: Są to bezpłatne gwarancje spłaty kredytu udzielane z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponadto można otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu objętego gwarancją – refundującą zapłacone odsetki. Na czas pandemii COVID-19 wprowadzono możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu płynnościowego, tj. kredytu odnawialnego (także w rachunku bieżącym), oraz nieodnawialnego, niezwiązanego z inwestycją, zaciąganego na zapewnienie płynności finansowej. Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro. W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt jest udzielany na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu.
Podstawowe wymogi: Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Wiąże się to z faktem, że gwarancja jest udzielana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który jest finansowany z Funduszy Europejskich. Dodatkowo w czasie pandemii COVID-19 z gwarancji obejmującej kredyt płynnościowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania. Kredyty płynnościowe na czas pandemii COVID-19 nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i mogą być uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych.
Gdzie złożyć wniosek: w bankach kredytujących, współpracujących z BGK
Do kiedy: Zmienione warunki obowiązują do 30 czerwca 2021 r.
Gwarancja COSME
Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy
Forma i wysokość wsparcia: Jest to zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja jest udzielana na warunkach rynkowych, stanowi alternatywę dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z gwarancji BGK udzielanych jako pomoc de minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna. Do 30 czerwca 2021 r. nadal będzie obowiązywać obniżona prowizja za jej udzielenie. Nowością jest też dłuższy maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych. Gwarancją może być objęte do 80 proc. kwoty kredytu – może być to zarówno kredyt inwestycyjny, jak i płynnościowy, odnawialny lub nieodnawialny. Maksymalna kwota gwarancji to 480 tys. zł. Maksymalna wysokość kredytu objętego gwarancją to 600 tys. zł. Maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 99 miesięcy. W przypadku kredytów obrotowych wydłużono maksymalny okres gwarancji: dla tych udzielanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi on 39 miesięcy (wcześniej było to 27 miesięcy). Prowizja za udzielenie gwarancji to obecnie 0,7 proc.
Podstawowe wymogi: Gwarancja COSME udzielana jest na zasadach rynkowych, czyli nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi składać dokumentów, jakie są wymagane dla unijnych programów pomocowych.
Gdzie złożyć wniosek: online w wybranych bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowę.
Do kiedy: Specjalne warunki obowiązują do 30 czerwca 2021 r.
Gwarancja Kreatywna Europa
Dla kogo: mikro-, małe, i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w branżach zaliczanych do sektorów kreatywnych lub sektora kultury albo realizują (lub zamierzają realizować) projekty w tych sektorach.
Forma i wysokość wsparcia: Zabezpieczenie BGK obejmuje do 80 proc kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu to 8,4 mln zł, maksymalna kwota gwarancji to 1,5 mln euro. Okres gwarancji wynosi 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego, 99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego. Wysokość prowizji: 0 proc. w przypadku prowizji należnej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Gdzie złożyć wniosek: w jednym z pięciu w banków, które podpisały z BGK umowę na udzielanie tych gwarancji.
Do kiedy: Gwarancje będą udzielane do 30 czerwca 2021 r.

agencja rozwoju przemysłu

ARP również w 2021 r. kontynuuje programy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy mierzą się ze skutkami epidemii. Przy czym pomoc jest adresowana przede wszystkim do podmiotów o obrotach powyżej 4 mln zł i mających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.
Wśród oferowanych produktów są: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MSP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, a także pożyczka na spłatę rat leasingowych. Część z propozycji to oferta wyłącznie dla firm transportowych.
Leasing operacyjny dla firm transportowych
Dla kogo: firmy z sektora MSP, o obrotach powyżej 4 mln zł i mające dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), które w działalności gospodarczej wykorzystują samochody ciężarowe lub autokary.
Forma i wysokość wsparcia: Jest to leasing operacyjny, z karencją w spłacie (do 12 miesięcy), przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Przedmiotem leasingu mogą być pojazdy ciężarowe (również z naczepą) oraz autokary. Wartość refinansowanego leasingu może wynosić do 5 mln zł netto, a okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją). Oprocentowanie wynosi WIBOR 1M + marża, nie ma opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) ani opłat manipulacyjnych. Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją jest opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat.
Podstawowe wymogi: Pojazd nie może być wyprodukowany później niż w 2017 r. Wymaganym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego oraz poręczenie głównych udziałowców leasingo biorcy.
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.arp-tarcza.pl i przy użyciu profilu zaufanego
Do kiedy: Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków.
Leasing operacyjny maszyneria
Dla kogo: firmy z sektora MSP o obrotach powyżej 4 mln zł i mające dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość; nie ma ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Forma i wysokość wsparcia: Jest to leasing operacyjny na zakup maszyn i urządzeń, bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie. Kwota leasingu jest ustalana indywidualnie. Klient wybiera rodzaj korzyści: brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub karencję w spłacie pierwszej raty leasingowej do 12 miesięcy. Brak jest też opłaty manipulacyjnej. Okres finansowania wynosi do 7 lat (łącznie z karencją), oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu, wartość wykupu wynosi 1 proc. Ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją jest opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat.
Podstawowe wymogi: Maszyny i urządzenia muszą pochodzić od polskich dostawców lub od autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców zagranicznych. Wymagane zabezpieczenie to weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.
Gdzie złożyć wniosek: Wniosek należy pobrać ze stron arp.pl z menu „Wzory dokumentów”, wypełnić, podpisać oraz wraz z załącznikami przesłać na adres tarcza.leasing@arpleasing.pl.
Do kiedy: Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania środków.
Pożyczka na spłatę rat leasingowych
Dla kogo: dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich, z wiodącym PKD 49.31.Z lub PKD 49.39.Z.
Forma i wysokość wsparcia: Pożyczka na spłatę rat leasingu, dotyczy wszystkich umów, na podstawie których oddaje się pojazd do korzystania za wynagrodzeniem. Kwota pożyczki jest ustalana indywidualnie. Okres przelewania transz pożyczki może wynosić do 12 miesięcy. Z kolei okres spłaty pożyczki (w ratach równych) jest ustalany indywidualnie z przedsiębiorcą. Oprocentowanie wynosi WIBOR 1M + marża, brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki.
Podstawowe wymogi: Nie ma ograniczeń co do wieku pojazdu, rodzaju prowadzonej działalności, statusu (wielkości) przedsiębiorstwa. Wymagana jest natomiast pozytywna EBITDA i wynik finansowy netto za 2019 r.. Zabezpieczeniem są weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.
Gdzie złożyć wniosek: w towarzystwie leasingowym, w którym przedsiębiorca podpisał umowę.
Do kiedy: Pożyczki będą udzielane do wyczerpania środków.
Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
Dla kogo: dla klientów z sektora MSP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.
Forma i wysokość wsparcia: Jest to pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Może wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania sięga nawet do 6 lat, okres karencji zaś – nawet do 15 miesięcy. Oprocentowanie wynosi: WIBOR 1M + marża, prowizja przygotowawcza 0,2 proc., nie ma prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki.
Podstawowe wymogi: Zabezpieczeniem pożyczki ma być hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP (minimum 120 proc. według wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych Krajowej Grupy Poręczeniowej oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy.
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie, za pośrednictwem strony www.arp-tarcza.pl i przy użyciu profilu zaufanego
Do kiedy: nabór jest prowadzonych do wyczerpania środków.
Pożyczka na wynagrodzenia w sektorze MSP
Dla kogo: dla małych i średnich firm z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej
Forma i wysokość wsparcia: Jest to pożyczka obrotowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (przez okres do 2 lat) w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności. Wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników. Istnieje możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy, ale trzeba wówczas udokumentować, że zostały wydane na odpowiedni cel. Pomoc ta może stanowić uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy oprócz innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach tarcz antykryzysowych. Jednakże nie może przekroczyć poziomu deficytu na wypłatę wynagrodzeń w danej firmie.
Oprocentowanie jest rynkowe i wynosi WIBOR 1M + marża; prowizja przygotowawcza wynosi 0,2 proc.; brak jest prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki. Okres karencji może wynosić do 12 miesięcy.
Podstawowe wymogi: Pożyczka jest przyznawana po weryfikacji luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego).
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie, za pośrednictwem strony www.arp-tarcza.pl i przy użyciu profilu zaufanego
Do kiedy złożyć wniosek: Nabór jest prowadzony do wyczerpania środków. ©℗

opinia

Na co uważać, łącząc wsparcie z różnych źródeł
Kinga Słomka radca prawny, partner, SDZLEGAL Schindhelm, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
Ważne jest, aby przed podjęciem starań o uzyskanie którejkolwiek z form pomocy przedsiębiorca zastanowił się, z jakiego wsparcia już skorzystał i czy aby nie podlega ono kumulacji z obecnie rozpatrywaną formą oraz czy nie zostaną przekroczone dozwolone progi kwotowe.
Pomoc z Tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną i podlega kumulacji z innymi środkami pomocowymi mającymi zaradzić sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności, takimi jak np. dotacje, umorzenia, zaliczki. Należy ją więc liczyć łącznie np. ze wsparciem polegającym na dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych ze środków pozostających w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. Z kolei w odniesieniu do MSP kumulacji podlegają te wsparcia z tarcz, które miały służyć pokryciu przez przedsiębiorcę kosztów stałych działalności.
Należy przy tym pamiętać, że środki z PFR nie mogą być kumulowane z inną pomocą, która jest przeznaczona na pokrycie tych samych kosztów. Chodzi o to, by uniknąć uzyskania podwójnego wsparcia.
Z dokumentów dotyczących środków oferowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach tarczy antykryzysowej, takich jak leasingi czy pożyczki, nie wynika, aby stanowiły pomoc publiczną. Mają one charakter odpłatny i zwrotny, tym samym nie powinny podlegać kumulacji ze środkami o charakterze pomocowym.