Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, a także danie możliwości sądom administracyjnym wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego - m.in. takie rozwiązania przewiduje projekt, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Chodzi o projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem nowych przepisów jest wzmocnienie udziału społeczeństwa w procesie wydawania zezwoleń dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projektowane przepisy to pokłosie tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z marca 2019 roku ws. niezgodności polskich przepisów z prawem europejskim dotyczącym udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Propozycja nowych przepisów zakłada zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu ws. wydania decyzji środowiskowej. Zgodnie z projektem przewidziano możliwość wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.

Przyszła nowela zakłada również zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu inwestycyjnym. Chodzi o wprowadzenie do prawa szczególnej przesłanki, dającej wojewódzkim sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania na wniosek skarżącego decyzji środowiskowej. Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie skutkowało koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej.

Jak tłumaczono wcześniej w wykazie prac legislacyjnych rządu, sąd administracyjny będzie musiał rozpatrzeć wniosek ws. wstrzymania decyzji środowiskowej w ciągu 30 dni. W przypadku wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sąd powinien rozpoznać skargę na tę decyzję w terminie 6 miesięcy od jej wpływu. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny powinien rozpoznać zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia w tej sprawie.

Z projektu wynika, że wystąpienie przez skarżącego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji będzie możliwe jedynie wraz ze złożeniem skargi do sądu.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że możliwość wnoszenia o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie przysługiwać wszystkim podmiotom mającym aktualnie uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego - stronom, uczestnikom na prawach stron, organizacjom społecznym i ekologicznym.

Projektowana nowela zakłada ponadto, że prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności – skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na takie decyzje w zakresie ich niezgodności z decyzją środowiskową, które przysługiwać będą organizacjom społecznym. Nowe przepisy określą też warunki jakie będzie musiała spełnić taka organizacja, aby przysługiwało jej prawo wniesienie odwołania.