Nowe prawo zamówień publicznych (dalej: nowe p.z.p.) zobowiązuje zamawiającego do płacenia zaliczek na poczet zamówienia względnie wynagrodzenia w częściach. Artykuł 443 nowego p.z.p. stanowi, że w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za poszczególne części. Obowiązują go przy tym określone zasady. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50 proc. wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zaliczka nie może być mniejsza niż 5 proc. wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Specyficzna forma rozliczeń