Do niedawna wielu przedsiębiorców nie przywiązywało wagi do tego, by kody PKD figurujące w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpowiadały zakresowi rzeczywiście wykonywanej działalności gospodarczej. Powszechną praktyką było np. wpisywanie nadmiarowej ich liczby – niejako na zapas, z myślą o przyszłej ewentualnej działalności. Ponadto część przedsiębiorców nie aktualizowała pierwotnie wpisanej listy – nawet gdy ich firma wygaszała pierwotny profil działalności albo wkraczała na zupełnie nowy obszar. Zdarzało się też, że przedsiębiorcy nie przywiązywali wagi do tego, czy działalność wskazana jako dominująca pozostaje nią w praktyce.
O ile do niedawna wydawało się, że aktualizacja kodów nie ma specjalnego znaczenia, o tyle w ostatnich miesiącach przedsiębiorcy mogli się przekonać, że utrzymanie porządku w tej kwestii może być bardzo istotne. A konsekwencją zaniedbań może być nawet utrata szansy na uzyskanie dofinansowania. [ramka]

Bałagan w danych rejestrowych może słono kosztować

• O tym, jak ważna jest aktualizacja kodów, mogą przekonać się beneficjenci tarczy 6.0. Zgodnie z postanowieniem ustawodawcy pomoc (np. dodatkowe postojowe) uzależniona jest od tego, czy kod działalności wskazanej przez przedsiębiorcę jako dominująca w rejestrze REGON na 30 września 2020 r. figuruje na liście branż objętych wsparciem. I nawet jeśli przedsiębiorca faktycznie wykonuje działalność objętą wsparciem, ale figurujący w rejestrze wpis na 30 września jest nieaktualny i inny niż wymieniony w ustawie, to przedsiębiorca pomocy nie otrzyma.
• Wcześniej wymóg prowadzenia działalności pod wybranymi kodami zastosowano wobec beneficjentów tarczy 5.0 (dla turystyki). Wówczas pod uwagę była jednak brana faktycznie wykonywana działalność na dzień składania wniosku o wsparcie.
• Przy przyznawaniu dotacji na kapitał obrotowy (instrument wsparcia uruchomiony przez PARP) przedsiębiorcy podający kod PKD działalności inny niż figurujący w KRS czy CEIDG mogli spotkać się z odrzuceniem wniosku.
• Również zbyt duża liczba kodów może sprawiać kłopoty. Na podstawie kodów PKD sprzedawcy sklepów internetowych od 1 stycznia 2021 r. będą mogli weryfikować np., czy umowa zakupu ma charakter zawodowy czy też nie. Zatem jeśli ktoś wpisał sobie dużą liczbę kodów na zapas, to rośnie ryzyko, że zakup deklarowany jako konsumencki będzie kwestionowany przez sprzedającego. ©℗
Oprac. JP
Jeżeli ktoś do tej pory nie uporządkował kodów, powinien to zrobić w najbliższym czasie. Jak zatem prawidłowo wybrać kody PKD, jak dokonać aktualizacji – odpowiadamy na te i inne pytania przedsiębiorców.

pytania i odpowiedzi

Co to są kody PKD i gdzie wyszukać właściwy dla swojej działalności?
‒ Katalog kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1249) – wskazuje Ewa Marczak, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Dodaje, że PKD dzieli się na pięć poziomów, z których każdy kolejny jest coraz bardziej szczegółowy, a poszczególne poziomy tej klasyfikacji to sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. Ekspertka radzi, aby przedsiębiorca w chwili rejestracji firmy wybierał kody, które odpowiadać będą działalności, jaką faktycznie zamierza prowadzić. Nie jest właściwą praktyką wybieranie przez przedsiębiorców dużej liczby kodów PKD niejako na zapas, z myślą, że w przyszłości być może podejmą taką dodatkową działalność. – Kody PKD powinny odzwierciedlać rzeczywisty zakres działalności danego przedsiębiorcy, a nie zakres potencjalny (hipotetyczny) – zaznacza Ewa Marczak. Według prawniczki jedynie w przypadku spółek prawa handlowego uzasadnione może być wpisanie do umowy większej liczby kodów PKD z myślą o przyszłym rozwoju działalności spółki – z uwagi na to, że każda zmiana przedmiotu działalności wymaga modyfikacji umowy (statutu) spółki.
Pomocna przy nadawaniu kodów może być wyszukiwarka dostępna na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. – Umożliwia ona wyszukanie kodów po wpisaniu określonych słów oraz sprawdzenie, jaki zakres aktywności mieści się w ramach danego kodu – mówi Justyna Bartnik, radca prawny w Kancelarii Morawski & Wspólnicy. – Jeżeli np. dany przedsiębiorca planuje zajmować się sprzedażą towarów lub usług, to wystarczy w wyszukiwarce wpisać słowo „sprzedaż” i szukający otrzyma listę kodów związanych ze sprzedażą różnego rodzaju produktów, a także usług – wyjaśnia. I dodaje, że dalej w zależności od tego, co będzie przedmiotem sprzedaży, należy odszukać właściwy kod przypisany konkretnym produktom.
Jeżeli ktoś ma kłopoty z prawidłowym zakwalifikowaniem swojej działalności i ustaleniem odpowiedniego kodu (co może zdarzyć się np. wtedy, gdy przedmiot działalności jest niestandardowy), to może skorzystać z pomocy GUS. Przedsiębiorca może złożyć zapytanie o opinię interpretacyjną do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (www.lodz.stat.gov.pl).
Ile kodów można wskazać?
– Zasadniczo możemy wybrać dowolną liczbę kodów, ograniczenia dotyczą jednak wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS – przypomina Mateusz Medyński. W KRS można mieć wpisane 10 kodów, wśród których jeden wskazuje się jako podstawowy przedmiot działalności. – Wszystkie wpisuje się na poziomie podklasy (czyli na poziomie pięciocyfrowym, z dodaną literą Z) – tłumaczy mecenas Medyński. Nie znaczy to, że można prowadzić tylko 10 rodzajów działalności. Pozostałe mogą być wskazane w umowie spółki.
‒ W przypadku zaś CEIDG, gdzie nie ma co do zasady umowy spółki, a zdefiniowany został profil działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien wpisać we wniosku wszystkie typy działalności. Przy czym formularz zawiera miejsce na jeden kod główny i dowolną liczbę kodów. Jeżeli będzie ich więcej niż dziewięć, to potrzebny będzie także załącznik CEIDG-RG – mówi mecenas Medyński. I przypomina, że PKD ma dwie wersje. Obecnie obowiązuje PKD z 2007 r. i to z niej trzeba brać kody, ale była też PKD z 2004 r.Mateusz Medyński zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię. Jego zdaniem profil działalności można zmieniać dowolnie, ale trzeba pamiętać, że niektóre aktywności wymagają dodatkowych zezwoleń czy koncesji.
Jak określić działalność dominującą?
Zarówno w CEIDG, jak i w rejestrze przedsiębiorców KRS zamieszcza się dane dotyczące rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej według PKD, w tym wskazuje się jeden przedmiot przeważającej działalności. Jego również określa się na poziomie podklasy. – Przy ustalaniu przedmiotu przeważającej działalności przedsiębiorcy pomocna może być definicja zawarta w załączniku do rozporządzenia w sprawie PKD – uważa mecenas Ewa Marczak. – W uproszeniu można przyjąć, że przeważającą działalnością jest ta, która jest główną, dominującą działalnością przedsiębiorcy – uważa ekspertka. Justyna Bartnik dodaje, że chodzi tu o działalność, która ma największy udział w działalności danego podmiotu, biorąc pod uwagę określone wskaźniki. – Wskaźnikiem tym może być np. wysokość przychodów czy też wielkość zatrudnienia – wyjaśnia ekspertka. – Jeżeli np. sprzedaż detaliczna odzieży stanowi najwyższy procentowo udział w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży różnych produktów oferowanych przez danego przedsiębiorcę, to będzie to jego działalność przeważająca – twierdzi Justyna Bartnik.
Wojciech Łysek, adwokat, senior associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażu w warszawskim biurze kancelarii Dentons, wyjaśnia z kolei, że z uwagi na to, iż tarcza 6.0 odsyła do kodów PKD, to dla prawidłowego ustalenia „działalności przeważającej” znaczenie może mieć m.in. par. 9 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. poz. 2009; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 560). Zgodnie z tym przepisem w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rodzaj przeważającej działalności ustala się na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika – na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących. Jednocześnie, zdaniem Wojciecha Łyska, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności pt.: „Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) Część I – zasady budowy Klasyfikacji”, przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. Ekspert podkreśla, że w badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana.
Jak dokumenty należy złożyć, by dokonać zgłoszenia kodów?
– W przypadku przedsiębiorców wpisywanych do CEIDG, zgłoszenia kodów PKD dokonuje się w formularzu CEIDG-1 (pole 06.2) oraz ewentualnie w formularzu CEIDG-RD – wyjaśnia Justyna Bartnik. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, składając wniosek o wpis do CEIDG, ma obowiązek podać przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według PKD na poziomie podklasy, w tym wskazać jeden przedmiot działalności przeważającej. – Kod PKD na poziomie podklasy jest kodem szczegółowym, oznaczonym pięcioznakowym kodem alfanumerycznym (np. 69.10.Z lub 71.20.A) – mówi mecenas Ewa Marczak. – Rejestrując działalność w CEIDG, trzeba zatem podać na poziomie podklasy jeden kod główny dotyczący przeważającej działalności oraz opcjonalnie kody dotyczące działalności dodatkowej, przy czym liczba kodów dodatkowych nie jest ograniczona – podkreśla prawniczka.
Z kolei przedsiębiorcy objęci wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS zgłaszają przedmiot działalności na formularzu KRS-WM, który stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu (tj. formularza głównego – KRS-W).
Czy kody PKD należy wykazać w umowie spółki z o.o.?
– Nie jest to konieczne – uważa Wojciech Łysek. Jak uzasadnia prawnik, przedmiot działalności spółki może być określony w umowie spółki opisowo, natomiast można się oczywiście posłużyć w umowie spółki kodami PKD. Mateusz Medyński dodaje, że takiego wymogu nie wprowadza żadna ustawa. – Przepisy wymagają jedynie, by w umowie opisano profil działalności gospodarczej, a zatem można to zrobić w sposób opisowy, bez użycia kodów – wyjaśnia. – Wyjątkiem jest umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wzorzec wymaga posłużenia się kodem PKD – mówi prawnik.
– Jednak uwaga, wprawdzie nie ma obowiązku wpisywania kodów PKD do umowy spółki, ale muszą się już one znaleźć we wniosku o wpis do KRS – mówi Aleksandra Krawczyk, adwokat, partner w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k. W praktyce jedynie wyjątkowo zdarzają się przypadki, gdy w treści umowy spółki z o.o. wspólnicy decydują się nie oznaczać przedmiotu działalności przy wykorzystaniu kodów PKD. – Posługiwanie się kodami PKD (z uwagi na powszechność ich stosowania) znacznie ułatwia spełnienie obowiązków rejestrowych i wskazanie zakresu działalności prowadzonej przez spółkę np. dla celów podatkowych – twierdzi mecenas Katarzyna Skóra, radca prawny z kancelarii Aliant® Krzyżowska.
WAŻNE Jeżeli kody PKD, które mają być ujawnione w KRS, zawierają się we wskazanym w umowie spółki przedmiocie działalności spółki, to zmiana jej umowy nie jest konieczna.
Zdaniem Mateusza Medyńskiego wiele spółek wpisuje kody PKD do umowy z wygody, aby przy rejestracji w KRS (a tam już trzeba podać 10 kodów PKD, w tym jeden dotyczący działalności przeważającej) łatwiej było wykazać, że podane do KRS oznaczenia odpowiadają opisowi działalności z umowy spółki. Ewa Marczak dodaje, że w przypadku zastosowania opisu słownego przy określaniu przedmiotu działalności spółki referendarz sądowy może niekiedy powziąć wątpliwość, czy kody PKD wskazane na formularzu są zgodne z postanowieniami umowy spółki, w których uregulowano przedmiot działalności.
W jaki sposób dokonać aktualizacji kodów PKD?
– Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą dokonać zmiany kodów PKD za pomocą formularza CEIDG-1 (tego samego co przy rejestracji), wpisując aktualne dane w polu 06.2, oraz ewentualnie w dodatkowym formularzu CEIDG-RD. Natomiast przedsiębiorcy wpisani do KRS muszą dokonać zgłoszenia na formularzy KRS-ZM, który stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – podpowiada Justyna Bartnik.
Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej jednoosobowy przedsiębiorca powinien złożyć w terminie siedmiu dni od dnia wystąpienia zmiany. – Z kolei wniosek o zmianę wpisu w KRS należy złożyć nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (np. podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki w zakresie przedmiotu działalności spółki) – mówi Ewa Marczak.
– Kody PKD można aktualizować w dowolnym momencie, jednak należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy: otóż jeżeli zmieniamy zakres prowadzonej działalności, to nie wystarczy zmienić kodów w KRS, trzeba także zmienić umowę spółki – zastrzega mecenas Medyński. – Wówczas do KRS zgłaszamy zmianę umowy spółki i wynikającą z niej zmianę PKD, a następuje to dopiero wtedy, gdy KRS ją zarejestruje – wskazuje Mateusz Medyński. Zdaniem prawnika, jeżeli nie zmienia się przedmiotu działalności, a jedynie kody PKD, to zmiana ma charakter wyłącznie informacyjny. I tak musimy jej dokonać w KRS, ale nie trzeba czekać na rejestrację, by prowadzić działalność, której dotyczą wpisywane kody. – Jeżeli zmieniliśmy umowę spółki co do prowadzonej działalności, to musimy wstrzymać się z nową działalnością, dopóki KRS nam nie zarejestruje zmiany – uważa ekspert.
Czy można zmienić kody PKD w KRS bez zmiany umowy spółki?
– Jeśli określony przedmiot działalności nie został wymieniony w treści umowy spółki, a ta prowadzi działalność w tym zakresie i chce dokonać aktualizacji kodów PKD, to zmiana umowy spółki jest konieczna – twierdzi Katarzyna Skóra. – W takim wypadku dochodzi bowiem do zmiany jednego z essentialia negoti umowy spółki, czyli rodzaju działalności prowadzonej przez spółkę – uważa ekspertka. I dodaje, że skuteczność zmiany uzależniona jest w takim wypadku od decyzji wspólników podjętej w odpowiednim trybie oraz ujawnienia zmiany umowy spółki przez sąd rejestrowy. Nierzadko zdarza się jednak, że wykonywanie określonego rodzaju działalności gospodarczej zostało przewidziane przez wspólników w treści umowy spółki już przy okazji jej zawiązywania, a określona działalność nie jest jednak ujawniona w rejestrze przedsiębiorców KRS z uwagi na ograniczenie możliwości wpisu do 10 przedmiotów działalności, w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności. Co w takim przypadku? – W celu dokonania stosownej zmiany w KRS konieczne jest jedynie złożenie wniosku o dokonanie wpisu konkretnego rodzaju działalności z listy umieszczonej w umowie spółki, przy zachowaniu zasady ujawnienia maksymalnie 10 jej rodzajów – tłumaczy mecenas Katarzyna Skóra.
Co grozi za brak zgodności wykonywanej działalności ze zgłoszeniem w rejestrze?
– Prowadzenie działalności bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji (czy to CEIDG czy KRS) zgodnie z art. 601 ustawy z 20 maja 1971 r. ‒ Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) zagrożone jest karą ograniczenia wolności (1 miesiąc) albo grzywny (od 20 do 5000 zł) – wskazuje Mateusz Medyński. – Co istotne, karany może być każdy przypadek naruszenia. Zatem podjęcie dodatkowej czynności poza zadeklarowaną działalnością gospodarczą naraża podmiot na kolejne kary – wyjaśnia prawnik. – Jeżeli więc zmienia się zakres prowadzonej działalności, należy to zgłosić do CEIDG oraz zmienić umowę spółki i zarejestrować ją w KRS, co pozwoli uniknąć kar – radzi Mateusz Medyński.
Ale uwaga: prawidłowe zdefiniowanie działalności jest ważne jeszcze z jednego powodu. Organy skarbowe, weryfikując przychody przedsiębiorcy oraz koszty, sprawdzają, czy mieszczą się one w zakresie działalności gospodarczej. W praktyce zdarzają się przypadki, że podatnikowi kwestionuje się koszty tylko dlatego, że nie pasują do jego profilu działalności. Wskazanie kodu PKD przed uzyskaniem przychodu z danego rodzaju działalności gospodarczej może więc wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka potencjalnego sporu z organem podatkowym. – Ujawnione w CEIDG oraz KRS kody PKD są dla organów podatkowych istotną informacją o zakresie i rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej – twierdzi Agata Netyks, prawnik z Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. – Służyć będą np. ocenie, czy przedsiębiorca uzyskał dany przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy jednak z działalności wykonywanej osobiście – dodaje Agata Netyks. Prawniczka podkreśla jednak, że dla organów podatkowych istotny jest faktycznie wykonywany przez przedsiębiorcę rodzaj działalności gospodarczej, a ujawnione w CEIDG czy KRS kody PKD nie są dla fiskusa wiążące. – Pomimo więc braku wskazania danego kodu PKD w ewidencji przedsiębiorca powinien liczyć się z konsekwencjami podatkowymi właściwymi dla wykonywanego w praktyce rodzaju działalności gospodarczej – mówi Agata Netyks. Prawniczka dla zobrazowania takiej sytuacji wskazuje kwestię zwolnienia podmiotowego z VAT. – Ustawa o podatku od towarów i usług pozwala przedsiębiorcom na korzystanie ze zwolnienia sprzedaży z opodatkowania tym podatkiem, jeśli wartość dokonanej przez nich sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200 tys. zł – wyjaśnia Agata Netyks. I dodaje, że nie wszyscy podatnicy mogą jednak z tej preferencji skorzystać, np. podmioty świadczące usługi prawnicze, w zakresie doradztwa czy usługi jubilerskie. [przykład]
przykład
Nieujawnienie właściwego kodu PKD a opodatkowanie VAT
Przedsiębiorca w praktyce świadczy usługi jubilerskie (w niewielkim zakresie), ale w CEIDG czy KRS nie ujawnia kodu PKD 32.12.Z. Podmiot taki, mimo nieujawnienia we właściwej ewidencji kodu PKD odpowiadającego usługom jubilerskim, nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Z chwilą wykonania czynności wchodzących w zakres usług jubilerskich utracił on możliwość korzystania ze zwolnienia w stosunku do całej dokonywanej sprzedaży. Nieujawnienie właściwego kodu PKD nie wpłynie więc na sposób opodatkowania VAT faktycznie wykonywanej przez dany podmiot działalności gospodarczej.
Na inną kwestię zawraca uwagę Wojciech Łysek. Jego zdaniem podmiot wpisany do KRS ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w ustawowym terminie. – Podobnie osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem – twierdzi mecenas Wojciech Łysek.
Czy przedsiębiorca otrzyma pomoc w ramach tarczy 6.0, gdy wpis dotyczący przeważającej działalności nie zgadza się z praktyką jego aktywności gospodarczej?
– Ustawodawca przesądził, że to treść wpisu w rejestrze REGON na 30 września 2020 r., a nie faktyczna działalność, ma charakter rozstrzygający przy ocenie spełniania przez przedsiębiorcę kryteriów pomocy – mówi Wojciech Łysek. Dodaje, że zgodnie z postanowieniami tarczy 6.0 oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według PKD 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 30 września 2020 r. Z poglądem tym zgadza się Katarzyna Skóra. – Przedsiębiorca nie otrzyma pomocy, jeśli rodzaj przeważającej działalności, wskazany w rejestrze REGON, nie będzie odpowiadał jednemu z kodów PKD wymienionych w ustawie, kwalifikujących do otrzymania pomocy – twierdzi prawniczka.
Czy przedsiębiorca może obecnie zaktualizować wpis w rejestrze REGON, żeby otrzymać pomoc?
Bieżąca aktualizacja zakresu prowadzonej działalności nie spowoduje przyznania pomocy, jeśli 30 września 2020 r. wpis w rejestrze REGON ujawniał przeważającą działalność niekwalifikującą do jej otrzymania. – Tarcza 6.0 zacementowała definicję działalności upoważniającej do wsparcia na 30 września 2020 r. – mówi Mateusz Medyński.
WAŻNE Dla uzyskania pomocy w ramach tarczy 6.0 nie ma znaczenia, co w rzeczywistości jest główną działalnością przedsiębiorcy ani co ma wpisane w umowę spółki, liczy się tylko treść wpisu do REGON na 30 września 2020 r.
Co ciekawe, od tej zasady tarcza 6.0 przewiduje wyjątek. Jak wskazuje Katarzyna Skóra, przewiduje go art. 31zo ust. 8 specustawy o COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2255), zgodnie z którym przedsiębiorcy z określonych branż mogą oczekiwać zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. – W przypadku tego rodzaju pomocy odpowiedni zakres przeważającej działalności powinien być ujawniony w rejestrze REGON na dzień składania wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – mówi prawniczka. I dodaje, że przedsiębiorca musi również wykazać, że określoną przeważającą działalność, kwalifikującą do otrzymania pomocy, faktycznie prowadził co najmniej w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy.