5 sierpnia 2023 r. weszły w życie zmiany w załączniku nr 25 do rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1349; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1388).

NOWOŚCI W PRAWIE

od 5 sierpnia

Zmiany w kodach

Zmieniły się więc kody tytułu ubezpieczenia wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów składanych do ZUS. Umożliwi to płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych oraz rozliczanie składek. Zmiany dotyczą części I „Kod tytułu ubezpieczenia” i części XI „Kod świadczenia/przerwy”. Ale uwaga, do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed 5 sierpnia 2023 r. trzeba stosować kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy obowiązujące w okresach, za które dokumenty te zostały przekazane.

od 8 sierpnia

Pomoc dla przedsiębiorców

8 sierpnia br. wchodzi w życie rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz na udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1399). Określa ono szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom następujących rodzajów pomocy w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027:

1) pomocy na usługi doradcze,

2) pomocy na udział w targach.

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem na lata 2021–2027. Ma to być wsparcie dla przedsiębiorców chcących skorzystać z usług doradczych w zakresie realizowanych przez siebie przedsięwzięć lub planujących promocję swojej firmy poprzez udział w targach lub wystawach w celu zaprezentowania produktów lub usług w kraju lub na arenie międzynarodowej. Pomoc ta będzie udzielana w formie dotacji i pożyczek. W tym celu przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

od 31 sierpnia

Nowości w PCC

W wyniku zmiany wprowadzonej przez ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1463) od 31 sierpnia 2023 r. zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującymi sąt osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. Dzięki temu przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego nabywca nie będzie już musiał zapłacić 2-proc. PCC.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać wprowadzone tą samą ustawą regulacje. Zgodnie z nimi, w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka PCC od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu będzie wynosić 6 proc.

od 1 WRZEŚNIA

Wyższe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. poz. 1348) podwyższono od 1 września 2023 r. wysokość wynagrodzenia przysługującego młodocianym w okresie nauki zawodu oraz odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Tak jak dotychczas wynagrodzenie to będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W wyniku zmiany ten stosunek procentowy został podwyższony o 3 proc. i od 1 września będzie wynosił:

 • nie mniej niż 8 proc. – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 9 proc. – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 10 proc. – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 7 proc. – w przypadku młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Warto też przypomnieć, że jest jeszcze jeden akt prawny dotyczący młodocianych, który czeka na wejście w życie. Chodzi tu o rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2023 r. poz. 1240), które zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia, a więc od 30 września 2023 r. Dostosowuje ono treść przepisów do obecnych standardów wykonywania pracy przez młodocianych ze szczególnym uwzględnieniem umożliwienia im praktycznej nauki zawodu.

Zmiany w ordynacji podatkowej

W wyniku zmiany wprowadzonej przez ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) od 1 września 2023 r. zniknie obowiązek wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty/zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Po zmianach podatnik będzie miał możliwość otrzymania takiego postanowienia po złożeniu wniosku o jego wydanie. Na wydane postanowienie podatnikowi będzie przysługiwać zażalenie.

od 4 WRZEŚNIA

Nowe funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 21 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. poz. 1178) od 4 września 2023 r. użytkownik konta osoby fizycznej lub konta jednostki organizacyjnej będzie uprawniony do:

 • występowania o przekazanie za pośrednictwem tego konta danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie spraw dotyczących odpowiednio tej osoby lub jednostki, które pozostają we właściwości dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego;
 • uzyskania osobistego numeru identyfikacyjnego służącego do identyfikacji użytkownika konta osoby fizycznej lub konta jednostki organizacyjnej w celu występowania o przekazanie za pośrednictwem telefonu danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie spraw dotyczących odpowiednio tej osoby lub jednostki, które pozostają we właściwości dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego.

Uprawnienie do uzyskania informacji przez użytkownika konta nie będzie obejmować informacji pozostających w dyspozycji naczelników urzędów celno-skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej.

Funkcjonalności te będą dostępne jedynie dla użytkowników kont uwierzytelnionych:

 • przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1797), albo
 • przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 57; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

Nie będzie więc można skorzystać z tych usług w e-Urzędzie Skarbowym w przypadku uwierzytelnienia za pomocą danych autoryzujących (czyli identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów KAS, w tym wysokości przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty).

obowiązki i uprawnienia

DO 30 sierpnia

Raportowanie krajowych schematów podatkowych

Warto zauważyć, że odwołano stan zagrożenia epidemicznego i w związku z tym terminy na złożenie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaległych informacji o schematach podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne upływają 30 sierpnia 2023 r. dla:

 • promotorów (MDR-1 i MDR-2),
 • wspomagających (MDR-1),
 • korzystających (MDR-1),
 • wspomagających, którzy nie zostali zwolnieni przez korzystającego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (MDR-2),
 • promotorów i wspomagających, którzy udostępnili schemat podatkowy standaryzowany w trakcie II kw. 2023 r. oraz w kwartałach wcześniejszych, w których terminy na raportowanie podlegały zawieszeniu (MDR-4).

Ważne

Ważne!

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów termin na złożenie informacji MDR-3 dotyczących krajowych schematów podatkowych za lata 2020–2022 upłynął 1 sierpnia 2023 r.

Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 2 sierpnia 2023 r.